Komunikaty
Wymiana pionów z.c.w. 2019-03-01

                                         ZAWIADOMIENIE

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie IV zawiadamia, że w  2019 r. przystępujemy do kolejnych robót -  remont instalacji wody zimnej i ciepłej wraz z pionami kanalizacji sanitarnej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych. Roboty będą realizowane w kilku etapach.

W 2019 r. roboty remontowe będą realizowane w budynkach: Kamienna 9-11; Tuwima 14-20; Kamienna 42-46; Reymonta 13-17; Norwida 53-55; Norwida 12-16; Kamienna 64-66; Kamienna 56-58.

zakres robót remontowych:

 •  instalacja wody zimnej i ciepłej - wymiana poziomów na kondygnacji piwnicy oraz wszystkich pionów na odcinku do wodomierza w lokalu z zaworem odcinającym włącznie.
 • instalacja kanalizacji sanitarnej - wymiana pionów na odcinku od wyjść z posadzki w piwnicy do wszystkich istniejących podejść przyborów sanitarnych w mieszkaniach 
 • montaż urządzeń uzdatniających wodę (filtr mechaniczny i urządzenie Impuls 200 Standard) w pomieszczeniu technicznym.

Przed montażem pionów wody zimnej i ciepłej firma wykonująca roboty tj. Przedsiebiorstwo Usługowo-Handlowe REMOTERM ul. Winna 5, Zielona Gora będzie uzgadniała z właścicielami lokalu:

 • terminy realizacji robót (ogłoszenie na klatkach i indywidualne uzgodnienia)
 • sposób wykonania robót w tym miejsca wykonania otworów montażowych w przypadku zamurowania szachtów (wymagane są dwa otwory o wymiarach 0,4x0,7 m góra i dół w każdym szachcie)
 • po wykonaniu robót montażowych otwory w ścianach i stropach zostaną zamurowane i otynkowane

Warunki realizacji robót:

 • czas wymiany jednego pionu wody zimnej, ciepłej, kanalizacji - jeden dzień
 • czas wykonania robót na jednym budynku około 15 dni
 • przerwa w dostawie wody do 10 godzin

Prosimy o udostępnianie lokali w wyznaczonych terminach aby sprawnie wykonać roboty remontowe.

Dodatkowe informacje na temat robót remontowych można uzyskać w siedzibie Spółdzielni ul.Kamienna 5, pokój nr 10, telefon 76-846-72-01 w godzinach urzędowania.

wynajem lokalu użytkowego 2019-02-13

Spółdzielnia Mieszkaniowa Ustronie IV w Lubinie ul. Kamienna 5 informuje, że wynajmie od dnia 1.04.2019 r. lokal użytkowy przy ulicy:

 • Kamienna 18B o pow. użytkowej 46,40 m2 - usytuowany w budynku mieszkalnym na poziomie parteru, wyposażony w instalacje: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania.

Proponowana stawka eksploatacyjna - 15,00 zł/m2 + VAT

Lokal można przeznaczyć na działalność usługową, handlową lub biurową.

Zainteresowani wynajęciem lokalu mogą składać oferty w sekretariacie Spółdzielni ul. Kamienna 5.

W ofercie należy podać:

- nazwę firmy (kopia wpisu do rejestru działalności gospodarczej) lub dane osoby fizycznej z podaniem Nr NIP

- rodzaj działalności jaka ma być prowadzona w lokalu

- zaproponować stawkę za m2

Ponadto najemca lokalu ponosić będzie opłaty z tytułu dostawy wody, odprowadzenia ścieków, centralnego ogrzewania, podatku od nieruchomości oraz opłat wodomierzowych.

Szczegółowych informacji udziela dział eksploatacji pod numerem tel. 76-842-58-08.

ogłoszenie 2019-01-18

                                   SZANOWNI PAŃSTWO

                              Lokatorzy SM USTRONIE IV

Od dnia 1 lutego 2019 r. będzie można bezpłatnie realizować płatności na rzecz Spółdzielni w placówkach pocztowych w całej Polsce.

Aby móc skorzystać z tej sposobności należy jedynie zgłosić się do Spółdzielni Mieszkaniowej w celu pobrania nowej książeczki czynszowej.

                                                                                Z poważaniem

                                                                                Prezes Zarządu

                                                                                    Paweł Dec

DERATYZACJA jesienna 2018r. 2018-10-09

KOMUNIKAT

 

 

                            Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE IV” w Lubinie informuje, że jak co roku przystępujemy do jesiennej deratyzacji naszych zasobów:

·        W dniach 11 - 12 października 2018r. zostanie przeprowadzona kompleksowa deratyzacja naszych zasobów poprzez wyłożenie trutki na szczury w piwnicach budynków mieszkalnych wraz z uwzględnieniem studni, kanałów, sieci kanalizacji deszczowej i nor wokół budynków.

 

W przypadku spożycia przez człowieka bądź zatrucia wyłożoną trutką gryzoniobójczą, należy niezwłocznie udać się do lekarza informując o zaistniałej sytuacji.

WYKONAWCA:

Zakład Dezynsekcji Dezynfekcji i Deratyzacji Janusz Małek; ul. Złota 1; 59 – 300 Lubin;  tel. 603 – 636 – 242.

Deratyzacja 2018 2018-04-10

KOMUNIKAT

                                    Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE IV” w Lubinie informuje, że jak co roku przystępujemy do wiosennej deratyzacji naszych zasobów:

 • W dniach 12 - 13 kwietnia 2018r. zostanie przeprowadzona kompleksowa deratyzacja naszych zasobów poprzez wyłożenie trutki na szczury w piwnicach budynków mieszkalnych wraz z deratyzacją kanałów, kanalizacji deszczowej i nor wokół budynków całości zasobów spółdzielni.

Zabieg deratyzacji  przeprowadzi Zakład Dezynsekcji Dezynfekcji i Deratyzacji Janusz Małek; ul. Złota 1; 59 – 300 Lubin;tel. 603-636-242.

Deratyzacja jesienna 2017r. 2017-10-06

                            Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE IV” w Lubinie informuje, że przystępujemy do jesiennej deratyzacji naszych zasobów  i tak:

·        W dniu 11 października 2017r. zostanie przeprowadzony zabieg deratyzacji budynków mieszkalnych naszej Spółdzielni poprzez wyłożenie trutki na szczury w piwnicach budynków mieszkalnych.

·        W dniu 11 października 2017r. zostanie przeprowadzony pierwszy zabieg gazowania studni i sieci kanalizacyjnych, deszczowych naszych zasobów.

·        W dniu 18 października 2017r. zostanie przeprowadzony drugi zabieg gazowania studni i sieci kanalizacyjnych, deszczowych naszych zasobów.

                  Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tych dniach.

Zabieg deratyzacji  przeprowadzi Zakład Dezynsekcji Dezynfekcji i Deratyzacji Janusz Małek; ul. Złota 1; 59 – 300 Lubin.

                        W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w w/w terminach, terminy gazowania mogą ulec zmianie.

Wanle Zgromadzenie 2017 2017-05-06

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie IV”
w Lubinie ul. Kamienna 5
na podstawie  §19 ust. 2 oraz § 20 Statutu Spółdzielni
zwołuje
WALNE ZGROMADZENIE
które odbędzie się w stołówce Gimnazjum Nr 4 przy ul. Konopnickiej 5
o godz. 1700 w dniach :


I część – 06.06.2017 r., godz. 17 00
Członkowie zamieszkali przy ulicach:
Kamienna 69-71, Kamienna 83-85, Reymonta 34-42,Kamienna 73-81,
Reymonta 23-29, Kamienna 61-67, Tuwima 24, Tuwima 28-30,Konopnickiej 52-58, Tuwima 26, Kamienna 49, Kamienna 55-57,Konopnickiej 44-50, Fredry 12-16,Fredry 18-22,Fredry 24-26, Tuwima 17-23, Kamienna 41-47, Fredry 19-21, Konopnickiej 34-42, Miedziana 16, Konopnickiej 25-39,
Fredry 28-40.
II część –13.06.2017 r., godz. 17 00
Członkowie zamieszkali przy ulicach:
Orzeszkowej 10-18,Orzeszkowej 20-28, Konopnickiej 9, Konopnickiej 11-13,
Miedziana 31, Orzeszkowej  2-8, Konopnickiej 26-32, Miedziana 17, Miedziana 27-29,
Kamienna 27-35, Kamienna 3, Kamienna 5 – 11, Kamienna 23-25, Konopnickiej 2-8,
Konopnickiej 12-24, Orzeszkowej 1-7 , Kamienna 4-20, Kamienna 14, Miedziana 1-5,
Miedziana 7-9, Miedziana 11-15, Miedziana 6-12, Kamienna 22-24, Kamienna 30,
Fredry 5-9, Fredry 11-15.
III część –20.06.2017 r., godz. 17 00
Członkowie zamieszkali przy ulicach:
Fredry 2-10, Norwida 45, Norwida 49-51, Tuwima 5-7, Kamienna 32-40,
Tuwima 14-20,Kamienna 42-46, Norwida 53-55, Reymonta 13-17, Kamienna 48, Reymonta 20-24, Kamienna 56-66, Norwida 59-67, Norwida 69-73, Kamienna 54,Reymonta 26-28,Tuwima 6- 12, Norwida 12-16, Reymonta 5-11, Reymonta 8-10,Reymonta 12-14-16, Norwida 18 –24,
Słowackiego 19-21, Iwaszkiewicza 23-27, Słowackiego 23-25, Norwida 75-79, Asnyka 39-45, Kamienna 68-76.


Ustala się następujący porządek obrad w/w Zgromadzenia:


1. Otwarcie Zebrania.
2. Wybór Przewodniczącego Zebrania, jego zastępcy i Sekretarza.
3. Wybór Komisji mandatowo-skrutacyjnej i komisji wnioskowej.
4. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Zebrania oraz zdolności do podejmowania uchwał.
5. Zapoznanie się z regulaminem obrad.
6. Przyjęcie porządku obrad – podjęcie uchwały.
7. Zatwierdzenie sprawozdania finansowego Spółdzielni za rok 2016 wraz ze sprawozdaniem Zarządu- podjęcie uchwały.
8. Sprawozdanie Rady Nadzorczej za rok 2016 - podjęcie uchwały.
9. Przedstawienie wyników lustracji ustawowej za lata 2013-2015 oraz rozpatrzenie wniosków z lustracji – podjęcie uchwały.
10. Podział zysku - podjęcie uchwały.
11. Udzielenie absolutorium członkom Zarządu – podjęcie uchwały.
12. Podjęcie uchwały w sprawie najwyższej sumy zobowiązań
13. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany § 42 Statutu.
14. Dyskusja o sprawach Spółdzielni.
15. Zamknięcie obrad.
Projekty uchwał będące przedmiotem obrad Walnego Zgromadzenia będą wyłożone do wglądu Członków w siedzibie Spółdzielni od dnia 23.05.2017 r.

      Zarząd SM „Ustronie IV”

HARMONOGRAM okresowej kontroli 2017-04-28

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE IV" w Lubinie ul. kamienna 5 informuje, że w okresie od 08.05 - 26.05.2017r. zostanie przeprowadzona okresowa kontrola roczna stanu technicznego:

 • budynków mieszkalnych wielorodzinnych
 • instalacji gazowej
 • instalacji wentylacyjnej
 • placów zabaw

Obowiązek wykonania przeglądów wynika z ustawy Prawo Budowlane art. 62.

Poniżej podajemy harmonogram przeglądów. Prosimy o udostępnienie lokali w wyznaczonych terminach.

HARMONOGRAM 2017R.

Krzysztof Hubisz 694-995-780                   Paweł Wączek 510-104-108

                                                                             E.Buławieniec 663-919-024

 

 

Data

 

Adres

Ilość mieszkań

 

Ogółem

 

Adres

Ilość mieszkań

 

Ogółem

 

Data

08.05

Norwida 18-24

Słowackiego 19-21

Słowackiego 23-25

45

20

20

85

8kl.

Kamienna 54-58

Kamienna 68-76

25

55

80

8kl.

08.05

09.05

Iwaszkiewicza 23-27

Reymonta 8-10

Reymonta 12-16

30

20

30

80

8kl.

Kamienna 69-71

Kamienna 73-81

25

40

65

7kl.

09.05

10.05

Asnyka 39-45

Norwida 75-79

 

40

35

75

7kl.

Reymonta 34-36

Reymonta 38-42

Kamienna 83-85

20

35

20

75

 

7kl.

10.05

 

11.05

Norwida 59-67

Norwida 69-73

Tuwima 24

39

35

6

80

9kl.

Kamienna 64-66

Norwida 53-55

Reymonta 20-24

Reymonta 26-28

20

16

29

20

85

 

 

9kl.

11.05

12.05

Kamienna 61-67

Reymonta 23-29

36

40

76

8kl.

Norwida 12-16

Reymonta 13-17

Kamienna 48

28

30

20

78

 

7kl.

12.05

15.05

Kamienna 49;55-57

Tuwima 26;28-30

Konopnickiej 52-58

8+12

30

36

86

10kl.

Kamienna 32-40

Kamienna 42-46

43

35

 

78

8kl.

15.05

16.05

Fredry  12;14-16

Fredry 18-22

Tuwima 17-23

8+16

30

33

87

10kl.

Norwida 49-51

Tuwima 5-7

Tuwima 14-20

20

21

40

81

 

8kl.

16.05

17.05

Fredry 24-26

Konopnickiej 48-50

Konopnickiej 44-46

Konopnickiej 40-42

16

20

25

20

81

8kl.

Norwida 45;Fredry 2

Fredry 4-6

Fredry 8-10

Fredry 5-9

20

20

20

29

89

 

 

9kl.

17.05

18.05

Miedziana 16

Konopnickiej 34-36

Fredry 19-21

Kamienna 41-47

10

20

16

28

74

9kl.

Konopnickiej 25

Fredry 28-30

Fredry 32-34

Fredry 36-40

12

16

16

8+16+8

76

 

 

8kl.

18.05

19.05

Konopnickiej 26-28

Konopnickiej 30-32

Orzeszkowej 20-28

16

16

40

72

9kl.

Konopnickiej 27-29; 31

Konopnickiej 33-35

Konopnickiej 37-39

20+16

16

20

72

7kl.

19.05

22.05

Konopnickiej 11-13

Konopnickiej 9

Orzeszkowej 10-18

Kamienna 9-11

16

8

40

18

82

10kl.

Fredry 11-15

Kamienna 30

Miedziana 6-8

Miedziana 10-12

26

8

20

20

74

8kl.

22.05

23.05

Orzeszkowej 1-7

Konopnickiej 18-24

Kamienna 5-7

40

30

16

86

10kl.

Tuwima 6-12

Reymonta 5-11

 

45

40

 

85

8kl.

 

23.05

24.05

Kamienna 3

Konopnickiej 2-8

Konopnickiej 12-16

10

40

30

80

8kl.

Kamienna 27-35

Miedziana 17

Miedziana 27-29;31

40

19

16+8

83

9kl.

24.05

25.05

Miedziana 1-5

Miedziana 7-9

Miedziana 11-15

30

20

30

80

8kl.

Kamienna 4-12

Kamienna 14

Kamienna 16-20

50

12

25

87

9kl.

25.05

26.05

Kamienna 23 - 25

25

25

2kl.

Kamienna 22–24

Orzeszkowej 2-8

16

32

48

6kl

26.05

Deratyzacja - gazowanie 2017-04-03

                  Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE IV” w Lubinie informuje, że w celu zwiększenia efektu deratyzacji przystępujemy do gazowania kanałów, sieci kanalizacyjnych, deszczowych i dziur wokół budynków i tak:

·        W dniu 6 kwietnia 2017r. zostanie przeprowadzony pierwszy zabieg gazowania.

·        W dniu 13 kwietnia 2017r. zostanie przeprowadzony drugi zabieg gazowania.

                  Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tych dniach.

Zabieg gazowania  przeprowadzi Zakład Dezynsekcji Dezynfekcji i Deratyzacji Janusz Małek; ul. Złota 1; 59 – 300 Lubin.

                        W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w w/w terminach, terminy gazowania mogą ulec zmianie.

Deratyzacja wiosenna 2017r. 2017-03-21

                                                 KOMUNIKAT

                            Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE IV” w Lubinie informuje, że przystępujemy do wiosennej deratyzacji naszych zasobów:

·        W dniu 23 marca 2017r.tj. czwartek zostanie przeprowadzony zabieg deratyzacji budynków mieszkalnych naszej Spółdzielni poprzez wyłożenie trutki na szczury w piwnicach budynków.

O terminach gazowania studni i sieci kanalizacyjnych powiadomimy Państwa odrębnym komunikatem.

Zabieg deratyzacji  przeprowadzi Zakład Dezynsekcji Dezynfekcji i Deratyzacji Janusz Małek; ul. Złota 1; 59 – 300 Lubin.

Deratyzacja jesienna 2016r. 2016-10-11

                                                KOMUNIKAT

                            Spółdzielnia Mieszkaniowa „USTRONIE IV” w Lubinie informuje, że przystępujemy do jesiennej deratyzacji naszych zasobów  i tak:

·        W dniu 14 października 2016r. zostanie przeprowadzony zabieg deratyzacji budynków mieszkalnych naszej Spółdzielni poprzez wyłożenie trutki na szczury w piwnicach budynków mieszkalnych.

·        W dniu 14 października 2016r. zostanie przeprowadzony pierwszy zabieg gazowania studni i sieci kanalizacyjnych, deszczowych naszych zasobów.

·        W dniu 21 października 2016r. zostanie przeprowadzony drugi zabieg gazowania studni i sieci kanalizacyjnych, deszczowych naszych zasobów.

                            Prosimy o zachowanie szczególnej ostrożności w tych dniach.

                                    W przypadku niesprzyjających warunków atmosferycznych w w/w terminach, terminy deratyzacji mogą ulec zmianie.

Kasa Spółdzielni zamknięta 2016-08-30

Szanowni mieszkańcy

Od miesiąca września 2016 r. kasa Spółdzielni będzie nieczynna.

Opłat można dokonywać przelewem na rachunek bankowy lub wpłacać (bez prowizji) w Banku Spółdzielczym przy ul. Kamiennej 43B.

Program do sprawdzania rozrachunków 2014-04-09

OGŁOSZENIE 2012-03-06

Spółdzielnia Mieszkaniowa "USTRONIE IV" zawiadamia, że wierzytelność z tytułu wpłat na fundusz remontowy dokonywanych przez członków Spółdzielni Mieszkaniowej "USTRONIE IV" przelała w rozumieniu przepisów art. 509 - 518 Kodeksu Cywilnego na rzecz banku kredytującego Powszechnej Kasy Oszczędności Banku Polskiego S. A. Oddział I w Lubinie w celu zabezpieczenia wierzytelności z tytułu kredytów inwestorskich Nasz Remont z premią termomodernizacyjną z BGK. W związku z tym płatności wynikajace z tytułu wpłat na fundusz remontowy - po otrzymaniu odrębnego wezwania PKO BP S. A. - będą przekazywane na wskazany w nim rachunek. Powyższe będzie miało zastosowanie w sytuacji niewywiązywania się Spółdzielni Mieszkaniowej "USTRONIE IV" z warunków ww umów kredytu. Po spłacie zabezpieczonej przelewem wierzytelności PKO BP S.A. nastąpi zwrotne przelanie ww wierzytelności na rzecz Spółdzielni.

"Ustronie IV" w rankingu 2009-06-10

Z przyjemnością informujemy Mieszkańców Osiedla, że Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV" zajęła IX miejsce w "Rankingu Najlepszych Spółdzielni Mieszkaniowych" w województwie dolnośląskim.

Przekształcenia 2007-07-10

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie IV” informuje, że nowelizacja przepisów Ustawy O spółdzielniach mieszkaniowych wejdzie w życie 31.07.2007 r.
Wszystkich zainteresowanych przekształceniem mieszkania lokatorskiego na prawo odrębnej własności informuję, że : wnioski-formularze dot. przekształcenia dostępne są w siedzibie Spółdzielni oraz na niniejszej stronie w dziale PLIKI DO POBRANIA
Zawiadamiam jednocześnie, że wnioski będą rozpatrywane po 31.07.2007 r. tj. po wejściu Ustawy w życie.

K R D 2006-12-04

Informujemy, że SM „Ustronie IV” otrzymała certyfikat Krajowego Rejestru Długów


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wpłacać gotówką bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych.
Numery rachunków bankowych:

PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786

Bank Pocztowy
89 1320 1999 2309 9795 2000 0001