Statut

Dział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Spółdzielni brzmi:Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie IV”
i zwana jest dalej Spółdzielnią.

§ 2

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Lubin, ul. Kamienna 5.

§ 3

1. Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej  liczby osób o zmiennym składzie osobowym i funduszu udziałowym, założonym na czas nieoznaczony.

2. Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie  Ustaw: Prawo Spółdzielcze, O spółdzielniach mieszkaniowych, zwanej w dalszej treści Statutu „ustawą”, innych ustaw oraz niniejszego Statutu.

3. Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

§ 4

Celem działalności Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

a. budowanie lub nabywanie budynków celem ustanawiania na rzecz członków:
 - spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych,
 - odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

b. budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

c. udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

d. budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w nich lokali mieszkalnych, bądź lokali o innym przeznaczeniu,

e. zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej własność oraz własność jej członków,

f. zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości /zarząd powierzony/.

§ 6

1. Spółdzielnia prowadzi w interesie swoich członków wspólną działalność gospodarczą poprzez:

a. nabywanie terenów na własność lub użytkowanie wieczyste,

b. działalność budowlaną i remontową na rzecz osób trzecich,

c. działalność usługową, handlową.

2. Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i kulturalno-oświatową.

2a Spółdzielnia może wydzierżawiać grunty stanowiące jej własność lub będące w jej użytkowaniu wieczystym.

3.  Przy realizacji swoich zadań Spółdzielnia:

a. prowadzi wykonawstwo własne,

b. może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych (spółek prawa handlowego) poprzez wniesienie określonego kapitału,

c. współpracuje  z organizacjami społecznymi i spółdzielczymi.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wpłacać gotówką bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych.
Numery rachunków bankowych:

PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786

Bank Pocztowy
89 1320 1999 2309 9795 2000 0001