Statut

Dział I - Postanowienia ogólne

§ 1

Nazwa Spółdzielni brzmi: Spółdzielnia Mieszkaniowa „Ustronie IV” i zwana jest dalej Spółdzielnią.

§ 2

Siedzibą Spółdzielni jest miasto Lubin, ul. Kamienna 5.

§ 3

1.Spółdzielnia jest dobrowolnym zrzeszeniem nieograniczonej liczby osób o zmiennym składzie osobowym i funduszu udziałowym, założonym na czas nieoznaczony.

2.Spółdzielnia posiada osobowość prawną i działa na podstawie Ustaw: Prawo Spółdzielcze, O spółdzielniach mieszkaniowych, innych ustaw oraz niniejszego statutu.

3.Czas trwania Spółdzielni jest nieograniczony.

§ 4

Celem działalności Spółdzielni jest zaspakajanie potrzeb mieszkaniowych i innych potrzeb członków i ich rodzin, poprzez dostarczanie członkom samodzielnych lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu.

§ 5

Przedmiotem działalności Spółdzielni jest:

a.budowanie lub nabywanie budynków celem ustanawiania na rzecz członków:
- spółdzielczych lokatorskich praw do lokali mieszkalnych,
- odrębnej własności lokali mieszkalnych lub lokali o innym przeznaczeniu,

b.budowanie lub nabywanie domów jednorodzinnych w celu przeniesienia na rzecz członków własności tych domów,

c.udzielanie pomocy członkom w budowie przez nich budynków mieszkalnych lub domów jednorodzinnych,

d.budowanie lub nabywanie budynków w celu wynajmowania lub sprzedaży znajdujących się w nich lokali mieszkalnych, bądź lokali o innym przeznaczeniu,

e.zarządzanie nieruchomościami stanowiącymi jej własność oraz własność jej członków,

f.zarządzanie nieruchomościami nie stanowiącymi mienia Spółdzielni lub mienia jej członków na podstawie umowy zawartej z właścicielem (współwłaścicielem) tej nieruchomości /zarząd powierzony/.

§ 6

1.Spółdzielnia prowadzi w interesie swoich członków wspólną działalność gospodarczą poprzez:
a.nabywanie terenów na własność lub użytkowanie wieczyste,
b.działalność budowlaną i remontową na rzecz osób trzecich,
c.działalność usługową, handlową.

2.Spółdzielnia może prowadzić działalność społeczną i kulturalno-oświatową.

3.Przy realizacji swoich zadań Spółdzielnia:
a.prowadzi wykonawstwo własne,
b.może tworzyć lub przystępować do innych organizacji gospodarczych (spółek prawa handlowego) poprzez wniesienie określonego kapitału,
c.współpracuje z organizacjami społecznymi i spółdzielczymi.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na wybrany rachunek bankowy lub wpłacać bez prowizji w Banku Spółdzielczym przy ul. Kamiennej 43B.
Numery rachunków bankowych:
PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786
PEKAO S.A. I O/LUBIN
23 1240 1486 1111 0000 2526 1107