Statut

Dział II - Członkowie Spółdzielni ich prawa i obowiązki

§ 7

1. Członkiem Spółdzielni jest osoba fizyczna choćby nie miała zdolności do czynności prawnych albo miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, której przysługuje:

  1. spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
  2. spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu,
  3. roszczenie o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  4. roszczenie o ustanowienie odrębnej własności lokalu, zwane dalej „ekspektatywą własności”.

2. Członkiem Spółdzielni są oboje małżonkowie, jeżeli prawo do lokalu przysługuje im wspólnie, albo jeżeli wspólnie ubiegają się o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego albo prawa odrębnej własności.

3. Członkiem Spółdzielni jest osoba prawna, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub ekspektatywa własności. Osobie tej nie przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

4. Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu. Właścicielowi lokalu, który nie jest członkiem Spółdzielni , przysługuje roszczenie o przyjęcie w poczet członków Spółdzielni. Przepis art.16 ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze stosuje się odpowiednio. Osoba, która nabyła prawo odrębnej własności lokalu, zachowuje członkostwo w Spółdzielni.

5. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna
z nich, chyba , że przysługuje ono wspólnie małżonkom.
W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym.
Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię 3 miesięcznego terminu wystąpienia do sądu, wyboru dokonuje Spółdzielnia.

6. Do czasu rozstrzygnięcia, o którym mowa w zdaniu drugim ust. 5 lub wyboru, o którym mowa w zdaniu trzecim, osoby, którym przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, prawo odrębnej własności lokalu albo ekspektatywa własności, mogą wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu wykonywania uprawnień wynikających z członkostwa
w Spółdzielni.

§7a

Członkostwo w Spółdzielni powstaje z chwilą :

1. nabycia roszczenia o ustanowienie spółdzielcze lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,

2. nabycia ekspektatywy własności,

3. zawarcia umowy nabycia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu,

4. zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli członkostwo nie zostało nabyte wcześniej,

5. upływu terminu jednego roku, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli przed upływem tego terminu, jedna z osób, o których mowa w art. 15 ust. 2 lub 3 ustawy, złożyła pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, zastrzeżeniem pkt 6.

6. prawomocnego rozstrzygnięcia przez sąd w postępowaniu nieprocesowym lub wyboru dokonanego przez Spółdzielnie, o którym mowa w art. 15 ust. 4 ustawy, w przypadkach przewidzianych w art. 15 ust. 2 i 3 ustawy, jeżeli pisemne zapewnienie o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego zgłosiła więcej niż jedna osoba.

§ 8

1. Warunkiem przyjęcia w poczet członków osoby, która nabyła prawo odrębną własności lokalu, jest złożenie deklaracji.

2. Deklarację składa się pod rygorem nieważności w formie   pisemnej. Obejmuje ona: imię nazwisko, adres osoby przystępującej do Spółdzielni, nazwę i siedzibę w przypadku osoby prawnej, ilość zadeklarowanych udziałów stosownie           do § 17 statutu, podpis składającego.

3.  skreślony

4. O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd w formie uchwały, w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji.

5. O treści uchwały zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

6. Zawiadomienie o odmowie przyjęcia musi zostać uzasadnione oraz zawierać pouczenie o prawie do odwołania. Odwołanie składa się do Rady Nadzorczej w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w ciągu 3 miesięcy od jego wniesienia a jej decyzja jest ostateczna.

7. Spółdzielnia prowadzi rejestr członków Spółdzielni obejmujący: imię i nazwisko członka, adres, datę przyjęcia              w poczet członków i ustania członkostwa, datę wpłaty udziałów ich ilość i wysokość, przyczynę ustania członkostwa.

§ 9

1.  Członkowi przysługuje prawo:

a. czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych,

b. zgłaszania pisemnych wniosków w sprawach związanych
     z działalnością Spółdzielni, rozpatrywanych przez organy Spółdzielni wg. ich kompetencji, po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd,

c. skreślony

d. żądania w trybie przewidzianym w statucie do zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni oraz zamieszczania w porządku obrad oznaczonych spraw,

e. otrzymania odpisu Statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie,

f. przeglądania lub płatnego otrzymania w siedzibie Spółdzielni rocznych sprawozdań finansowych, bilansów, protokołów lustracji, uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni oraz umów z osobami trzecimi, jeśli nie naruszają one tajemnicy handlowej, produkcyjnej, nie naruszają danych osobowych tych osób oraz nie istnieje obawa ich wykorzystania na szkodę Spółdzielni,

f.1   statut Spółdzielni Mieszkaniowej, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe Spółdzielnia udostępnia na stronie internetowej,

g. zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z powodu ich niezgodności z obowiązującym prawem i statutem,

h. odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią,

i. współkorzystania  z pomieszczeń i wspólnych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób nie naruszający zasad współżycia społecznego,

j. odpłatnego korzystania z usług Spółdzielni, wymienionych w regulaminie, uchwalonym przez Radę Nadzorczą,

k. zawierania umów w sprawie przeniesienia własności lokalu jeżeli przysługuje członkowi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu,

l. zawierania umów w sprawie budowy lokalu,

2. Członek zainteresowany przeglądaniem lub płatnym otrzymaniem dokumentów, o których mowa w ust.1 lit. f, zgłasza na piśmie Zarządowi wykaz dokumentów, które chce przeglądać. Zarząd wyznacza termin udostępnienia tych dokumentów nie dłuższy niż 7 dni roboczych od daty wpływu pisma. 

§ 10

Członek Spółdzielni jest obowiązany:

a. przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,

b. ponosić wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz w pełni pokrywać koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

c. uiszczać terminowo wymagane należności, wymienione w § 39 Statutu

d. wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany,

e. skreślony,

f. utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym i sanitarnym,

g. rozliczenia się ze Spółdzielnią z tytułu wyposażenia lokalu,

h. uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię,

i. udostępnić lokal na żądanie administracji, ilekroć jest to niezbędne do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji, remontu, wyposażenia budynku lub jego części,

j. niezwłocznie informować o zmianie ilości osób wspólnie zamieszkałych w lokalu,

k. dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i jego zabezpieczenie.

§ 11

1. Członkostwo w Spółdzielni ustaje z chwilą:

  1. wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  2. zbycia spółdzielczego własnościowe prawa do lokalu lub udziału w tym prawie,
  3. zbycia prawa odrębnej własności lokalu lub udziału w tym prawie,
  4. zbycia eskpektatywy własności lub udziału w tym prawie,
  5. wygaśnięcia roszczenia o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego,
  6. rozwiązania umowy o budowę lokalu, o której mowa w art. 18 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych.

2. Członkostwo w Spółdzielni ustaje także w przypadkach określonych w art. 241ust. 1 i art. 26 ustawy. Do osób, które w następstwie tego utraciły członkostwo w Spółdzielni, przepisy art.108b ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze dotyczące członków Spółdzielni stosuje się odpowiednio.

3. Jeżeli członkowi przysługuje w Spółdzielni, więcej niż jeden tytuł prawny do lokalu będący podstawą uzyskania członkostwa, utrata członkostwa następuje dopiero w przypadku utraty wszystkich tytułów prawnych do lokali w ramach tej samej Spółdzielni. Przepis ten stosuje się odpowiednio do członka, który jest stroną umowy lub umów o budowę lokalu lub lokali.

§ 12

1. Właściciel lokalu będący członkiem Spółdzielni może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za pisemnym wypowiedzeniem złożonym Zarządowi.

2. Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia. Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

3. Na pisemną prośbę członka, uzasadnioną szczególnymi okolicznościami okres wypowiedzenia członkostwa może zostać skrócony do 1 miesiąca.

§ 13

skreślony

§ 14

skreślony

§ 15

skreślony

§ 16

Zmarłego członka skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, gdy chodzi  o osobę prawną ze skutkiem od dnia jej ustania.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wpłacać gotówką bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych.
Numery rachunków bankowych:

PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786

Bank Pocztowy
89 1320 1999 2309 9795 2000 0001