Statut

Dział II - Członkowie Spółdzielni ich prawa i obowiązki

§ 7

1.Członkiem Spółdzielni może być osoba fizyczna choćby nie miała zdolności do czynności prawnych lub miała ograniczoną zdolność do czynności prawnych, jeżeli spełnia jeden z wymienionych warunków:
a.nabyła spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu lub prawo odrębnej własności,
b.nabyła wkład budowlany w drodze dziedziczenia lub zapisu,
c.zawarła umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego
d.lub własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego lub wystąpiła z roszczeniem o ustanowienie takiego prawa,
e.jest oferentem, który nabył prawo odrębnej własności lokalu w drodze przetargu i dokonał wpłaty wkładu budowlanego,
f.jest nabywcą ekspektatywy prawa odrębnej własności lokalu.

2.Członkiem Spółdzielni może być osoba prawna, jednakże nie może jej przysługiwać spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego. Osobę prawną reprezentuje pełnomocnik umocowany do podejmowania decyzji w sprawie realizacji praw i obowiązków członka Spółdzielni.

3.W przypadku prawa odrębnej własności lokalu oraz spółdzielczego własnościowego prawa należącego do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich.

4.Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków właściciela lokalu posiadającego prawo odrębnej własności,nabywcy spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu, w tym także nabywcy tego prawa, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta.

5.Członkami Spółdzielni mogą być oboje małżonkowie, choćby prawo do lokalu przysługiwało tylko jednemu z nich.

§ 8

1.Warunkiem przyjęcia w poczet członków jest złożenie deklaracji oraz wpłata wpisowego i udziału.

2.Deklarację składa się pod rygorem nieważności w formie pisemnej. Obejmuje ona: imię nazwisko, adres osoby przystępującej do Spółdzielni, nazwę i siedzibę w przypadku osoby prawnej, ilość zadeklarowanych udziałów stosownie do § 17 statutu, podpis składającego.

3.Członek Spółdzielni może w deklaracji lub odrębnym pisemnym oświadczeniu wskazać osobę, której Spółdzielnia obowiązana będzie po jego śmierci do wypłaty udziałów.

4.O przyjęciu w poczet członków decyduje Zarząd w formie uchwały, w terminie do 1 miesiąca od daty złożenia deklaracji.

5.O treści uchwały zainteresowany powinien być zawiadomiony pisemnie w ciągu dwóch tygodni od dnia jej powzięcia.

6.Zawiadomienie o odmowie przyjęcia musi zostać uzasadnione oraz zawierać pouczenie o prawie do odwołania. Odwołanie składa się do Rady Nadzorczej w terminie 1 miesiąca od dnia otrzymania zawiadomienia. Rada Nadzorcza rozpatruje odwołanie w ciągu 3 miesięcy od jego wniesienia a jej decyzja jest ostateczna.

7. Spółdzielnia prowadzi rejestr członków Spółdzielni obejmujący: imię i nazwisko członka, adres, datę przyjęcia w poczet członków i ustania członkostwa, datę wpłaty udziałów ich ilość i wysokość, przyczynę ustania członkostwa.

§ 9

1.Członkowi przysługuje prawo:
a.Czynne i bierne prawo wyborcze do organów Spółdzielni, o ile posiada pełną zdolność do czynności prawnych,
b.zgłaszania pisemnych wniosków w sprawach związanych z działalnością Spółdzielni, rozpatrywanych przez organy Spółdzielni wg. ich kompetencji, po zaopiniowaniu wniosku przez Zarząd,
c.skreślony,
d.żądania w trybie przewidzianym w statucie do zwołania Walanego Zgromadzenia Spółdzielni oraz zamieszczania w porządku obrad oznaczonych spraw,
e.otrzymania odpisu Statutu i regulaminów wydanych na jego podstawie,
f.przeglądania lub płatnego otrzymania w siedzibie Spółdzielni rocznych sprawozdań finansowych, bilansów, protokołów lustracji, uchwał organów Spółdzielni, protokołów obrad organów Spółdzielni oraz umów z osobami trzecimi, jeśli nie naruszają one tajemnicy handlowej, produkcyjnej, nie naruszają danych osobowych tych osób oraz nie istnieje obawa ich wykorzystania na szkodę Spółdzielni,
g.zaskarżania do sądu uchwał Walnego Zgromadzenia Spółdzielni z powodu ich niezgodności z obowiązującym prawem i statutem,
g1.Statut Spółdzielni Mieszkaniowej, protokoły lustracji i roczne sprawozdania finansowe Spółdzielnia udostępnia na stronie internetowej”
h.odwołania się w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym od uchwał w sprawach między członkiem a Spółdzielnią,
i.współkorzystania z pomieszczeń i wspólnych urządzeń zgodnie z ich przeznaczeniem i w sposób nie naruszający zasad współżycia społecznego,
j.odpłatnego korzystania z usług Spółdzielni, wymienionych w regulaminie, uchwalonym przez Radę Nadzorczą,
k.zawierania umów w sprawie przeniesienia własności lokalu jeżeli przysługuje członkowi spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu lub własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego, użytkowego, garażu.
l.zawierania umów w sprawie budowy lokalu,

2.Członek zainteresowany przeglądaniem lub płatnym otrzymaniem dokumentów, o których mowa w pkt.1 podp f zgłasza na piśmie Zarządowi wykaz dokumentów, które chce przeglądać. Zarząd wyznacza termin udostępnienia tych dokumentów nie dłuższy niż 7 dni roboczych od daty wpływu pisma.

§ 10

Członek Spółdzielni jest obowiązany:
a.przestrzegać postanowień statutu, regulaminów i innych uchwał organów Spółdzielni,
b.ponosić wydatki związane z utrzymaniem jego lokalu oraz w pełni pokrywać koszty eksploatacji i utrzymania nieruchomości wspólnych i nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,
c.uiszczać terminowo wymagane należności, wymienione w § 39 Statutu,
d.wnieść wkład mieszkaniowy lub budowlany,
e.uczestniczyć w pokrywaniu strat Spółdzielni do wysokości zadeklarowanych udziałów,
f.utrzymywać swój lokal w należytym stanie technicznym i sanitarnym,
g.rozliczenia się ze Spółdzielnią z tytułu wyposażenia lokalu,
h.uczestniczyć w wydatkach związanych z działalnością społeczną oświatową i kulturalną prowadzoną przez Spółdzielnię,
i.udostępnić lokal na żądanie administracji, ilekroć jest to niezbędne do usunięcia awarii, przeprowadzenia konserwacji, remontu, wyposażenia budynku lub jego części,
j.niezwłocznie informować o zmianie ilości osób wspólnie zamieszkałych w lokalu,
k.dbać o dobro i rozwój Spółdzielni, o poszanowanie jej mienia i jego zabezpieczenie.

§ 11

Członkostwo w Spółdzielni ustaje na skutek:
wypowiedzenia członkostwa przez członka Spółdzielni,
wykluczenia,
wykreślenia,
śmierci członka, a w odniesieniu do osoby prawnej w przypadku jej ustania.

§ 12

1.Członek może wystąpić ze Spółdzielni w każdym czasie za pisemnym wypowiedzeniem złożonym Zarządowi.

2.Okres wypowiedzenia wynosi 3 miesiące i rozpoczyna się od 1 dnia miesiąca kalendarzowego następującego po dniu złożenia wypowiedzenia. Za datę wystąpienia ze Spółdzielni uważa się następny dzień po upływie okresu wypowiedzenia.

3.Na pisemną prośbę członka, uzasadnioną szczególnymi okolicznościami okres wypowiedzenia członkostwa może zostać skrócony do 1 miesiąca.

§ 13

1.Członek może być wykluczony ze Spółdzielni w przypadku, gdy z jego winy umyślnej lub z powodu rażącego niedbalstwa dalsze pozostawanie w Spółdzielni nie da się pogodzić z postanowieniami Statutu lub dobrymi obyczajami.

2.Wykluczenie może nastąpić w przypadku, gdy członek:
a.umyślnie spowodował szkody majątkowe w Spółdzielni,
b.w sposób rażący i uporczywy narusza regulamin porządku domowego,
c.uporczywie narusza postanowienia statutu, regulaminów, innych uchwał organów Spółdzielni i swym działaniem bądź zaniedbaniem naraża Spółdzielnię na szkodę,
d.uporczywie uchyla się od wykonywania zobowiązań wobec Spółdzielni w szczególności zalega za okres 6 miesięcy z zapłatą opłat obejmujących osobno: czynsz, wodę, wyodrębniony fundusz remontowy, dopłatę do centralnego ogrzewania, raty kredytu mieszkaniowego z odsetkami lub innych wymaganych należności,
e.umyślnie wprowadza Spółdzielnię w błąd w celu nabycia określonych uprawnień.

§ 14

1.Członek Spółdzielni nie wykonujący obowiązków statutowych z przyczyn przez niego niezawinionych może być wykreślony ze Spółdzielni.

2.Wykreślenie następuje w szczególności, gdy członek:
a.posiada więcej niż jedno mieszkanie o statusie lokatorskim i nie zlikwidował na wezwanie Spółdzielni stanu sprzecznego z przepisami,
b.nie dokonał wpłaty wpisowego i udziału.

§ 15

1.Uchwałę w sprawie wykluczenia lub wykreślenia członka podejmuje Rada Nadzorcza na wniosek Zarządu, po uprzednim wysłuchaniu wyjaśnień złożonych przez zainteresowanego.

2.Zawiadomienie zainteresowanego o wykluczeniu lub wykreśleniu dokonuje się na piśmie w ciągu 14 dni od podjęcia Uchwały, wraz z uzasadnieniem i pouczeniem o trybie i terminie wniesienia odwołania. Zawiadomienie doręcza się członkowi bezpośrednio za pokwitowaniem lub przez pocztę, listem poleconym. Zawiadomienie zwrócone z powodu nie zgłoszenia przez członka zmiany podanego przez niego adresu ma moc prawną doręczenia.

3.Wykluczonemu lub wykreślonemu członkowi przysługuje prawo:
a.wniesienia odwołania w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w ciągu 30 dni od otrzymania zawiadomienia o wykluczeniu lub wykreśleniu. Odwołanie zostaje rozpatrzone na najbliższym Zebraniu Przedstawicieli, o zwołaniu, którego odwołujący powinien być powiadomiony, co najmniej na 3 tygodnie przed tym terminem,
b.zaskarżenia uchwały Rady Nadzorczej do sądu w terminie 6 tygodni od dnia doręczenia członkowi uchwały z uzasadnieniem.

4.Wykluczenie albo wykreślenie staje się skuteczne z chwilą:
a.bezskutecznego upływu terminu 6 tygodni do zaskarżenia do sądu Uchwały Rady Nadzorczej, chyba że członek wniósł przed upływem tego terminu odwołanie od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,
b.bezskutecznego upływu terminu do wniesienia odwołania od uchwały Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,
c.bezskutecznego upływu terminu do zaskarżenia do sądu uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni,
d.prawomocnego oddalenia przez sąd powództwa o uchylenie uchwały Rady Nadzorczej lub Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

§ 16

Zmarłego członka skreśla się z rejestru członków Spółdzielni ze skutkiem od dnia, w którym nastąpiła śmierć, gdy chodzi o osobę prawną ze skutkiem od dnia jej ustania.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na wybrany rachunek bankowy lub wpłacać bez prowizji w Banku Spółdzielczym przy ul. Kamiennej 43B.
Numery rachunków bankowych:
PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786
PEKAO S.A. I O/LUBIN
23 1240 1486 1111 0000 2526 1107