Statut

Dział IV - Organy Spółdzielni

Organami Spółdzielni są :

1 - Walne Zgromadzenie Spółdzielni,

2 - Rada Nadzorcza,

3 – Zarząd.

1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

§ 19

1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie IV” jest corocznie dzielone na części poprzez podjęcie uchwały przez Zarząd Spółdzielni. Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest najwyższym organem Spółdzielni.

2. Walne Zgromadzenie Spółdzielni Mieszkaniowej „Ustronie IV” jest corocznie dzielone na części poprzez podjęcie uchwały przez Radę Nadzorczą. Rada Nadzorcza ustala zasady zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia kierując się liczebnością grup oraz rodzajem występujących zagadnień technicznych, społecznych itp. Niedopuszczalne jest zaliczanie członków uprawnionych do lokali znajdujących się w obrębie jednej nieruchomości do różnych części Walnego Zgromadzenia.

§ 20 

1. Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni przynajmniej raz w roku do dnia 30 czerwca.

2.  Zarząd zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni na żądanie :

a. Rady Nadzorczej,

b. 1/5 członków Spółdzielni.

3.  Żądanie zwołania Walnego Zgromadzenia Spółdzielni musi być złożone pisemnie z podaniem celu jego zwołania.

4.  W przypadku wskazanym w ust. 2 Zarząd Spółdzielni zwołuje Walne Zgromadzenie Spółdzielni w terminie 4-ech tygodni od dnia złożenia żądania.

§ 21

1. O czasie, miejscu i porządku obrad Walnego Zgromadzenia Spółdzielni lub jego części zawiadamia się wszystkich członków na piśmie, co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia Spółdzielni lub jego pierwszej części. W zawiadomieniu należy podać informację o czasie, miejscu, porządku obrad oraz miejscu wyłożenia sprawozdań i projektów uchwał, z którymi członek może się zapoznać.

1a. Zawiodomienie o zwołaniu Walnego Zgromadzenia  (poszczególnych jego części) Zarząd wywiesza na tablicach informacyjnych wszystkich klatek schodowych i w siedzibie Spółdzielni, a ponadto na stronie internetowej Spółdzielni.  

2. Walne Zgromadzenie może podejmować jedynie uchwały oznaczone w porządku obrad.

§ 22

1. Walne Zgromadzenie Spółdzielni jest ważne niezależnie od liczby obecnych na nim członków

1a. Członek Spółdzielni może uczestniczyć w Walnym Zgromadzeniu osobiście, albo przez pełnomocnika. Pełnomocnik nie może zastępować więcej niż jednego członka. Pełnomocnictwo powinno być udzielone na piśmie pod rygorem nieważności i dołączone do protokołu Walnego Zgromadzenia. Lista pełnomocnictw podlega odczytaniu po rozpoczęciu Walnego Zgromadzenia.

2. Uchwałę uważa się za podjętą, jeżeli była poddana pod głosowanie wszystkich części Walnego Zgromadzenia Spółdzielni, a za uchwałą była większość ogólnej liczby członków uczestniczących w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni lub uzyskała większość wymaganą w Statucie.
Powyższe dotyczy również zbycia nieruchomości gdzie nie wymaga się połowy ogólnej liczby uprawnionych do głosowania.

3. Projekty uchwał i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad Walnego Zgromadzenia mają prawo zgłaszać Zarząd, Rada Nadzorcza i członkowie. Projekty uchwał powinny być wykładane, na co najmniej 14 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

4. Członkowie mają prawo zgłaszać projekty uchwal i żądania zamieszczenia oznaczonych spraw w porządku obrad na 15 dni przed dniem posiedzenia Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części, jeśli są poparte, przez co najmniej 10-ciu członków.

5. Członkowie mają prawo zgłaszać poprawki do uchwał na trzy dni przed posiedzeniem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części a Zarząd jest zobowiązany do przygotowania pod względem formalnym projektów uchwał i poprawek zgłoszonych przez członków Spółdzielni.

§ 23

Do wyłącznej kompetencji Walnego Zgromadzenia należy:

a. uchwalanie kierunków rozwoju działalności Spółdzielni

b. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady lub Zarządu w tych sprawach,

c. udzielanie absolutorium członkom Zarządu,

d. rozpatrywanie wniosków wynikających z protokołu polustracyjnego i podejmowanie uchwał w tym zakresie

e. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości

f. podejmowanie uchwał w przedmiocie nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,

g. podejmowanie uchwał o przystąpieniu Spółdzielni do organizacji społecznych i gospodarczych,

h. podejmowanie uchwał w sprawie uczestnictwa w działalności innych podmiotów gospodarczych w szczególności decydowanie przystępowaniu lub zakładaniu spółek prawa handlowego,

i. określenie wysokości kapitału (udziału), jaki będzie wniesiony do spółek prawa handlowego oraz ustalenie jego wysokości w przypadku jego zbycia w całości lub części,

j. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia, podziału lub likwidacji Spółdzielni,

k. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej,

l. uchwalanie statutu lub jego zmian,

m. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia lub wystąpienia Spółdzielni ze związków oraz upoważnienia Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,

n. wybór delegatów na zjazd związków, w których Spółdzielnia jest zrzeszona,

o. ustalanie liczby członków Rady Nadzorczej na daną kadencję, ich wybór i odwołanie,

p. podejmowanie uchwał o przeznaczeniu pożytków i innych przychodów z własnej działalności Spółdzielni,

r. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągać.

§ 24

1. Do kompetencji Walnego Zgromadzenia należy także uchwalanie regulaminów: Walnego Zgromadzenia, Rady Nadzorczej, i zasad ustalania prawa odrębnej własności lokali nowo wybudowanych.

2. Uchwały Walnego Zgromadzenia obowiązują wszystkich członków Spółdzielni oraz wszystkie jej organy.

3. Uchwała sprzeczna z ustawą jest nieważna.

4. Uchwała sprzeczna z postanowieniami Statutu bądź dobrymi obyczajami lub godząca w interesy Spółdzielni albo mająca na celu pokrzywdzenie jej członka może być zaskarżona do sądu.

5. Każdy członek Spółdzielni lub Zarząd może wytoczyć powództwo o uchylenie uchwały.

6. Powództwo o uchylenie uchwały Walnego Zgromadzenia powinno być wniesione w ciągu 6 tygodni od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia, jeżeli zaś powództwo wnosi członek nieobecny na zebraniu na skutek jego wadliwego zwołania - w ciągu 6 tygodni od dnia powzięcia wiadomości przez tego członka o uchwale, nie później jednak niż przed upływem roku od dnia odbycia Walnego Zgromadzenia.

7. Jeżeli ustawa lub Statut wymagają zawiadomienia członka o uchwale termin sześciotygodniowy wskazany w ust.6 biegnie od dnia tego zawiadomienia dokonanego w sposób wskazany w statucie.

8. Orzeczenie sądu ustalające nieistnienie albo nieważność uchwały Walnego Zgromadzenia bądź uchylające uchwałę ma moc prawną względem wszystkich członków spółdzielni oraz wszystkich jej organów.

2. Rada Nadzorcza.

§ 25

1. Rada Nadzorcza sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością   Spółdzielni.

2. Członków Rady Nadzorczej wybiera i odwołuje Walne Zgromadzenie w głosowaniu tajnym spośród członków Spółdzielni.

3. Rada Nadzorcza składa się z 9 członków.

4. Kadencja Rady Nadzorczej wynosi 3 lata i trwa od Walnego Zgromadzenia, na którym została wybrana do Walnego Zgromadzenia, które dokona wyboru nowej Rady na następna kadencję.

5. Nie można być członkiem Rady Nadzorczej dłużej niż przez 2 kolejne kadencje Rady Nadzorczej.

6. Do Rady Nadzorczej mogą być wybierani tylko członkowie Spółdzielni oraz osoby nie będące członkami Spółdzielni, jako pełnomocnicy osób prawnych. W skład Rady Nadzorczej Spółdzielni nie mogą wchodzić osoby będące pracownikami Spółdzielni. Uchwała w sprawie wyboru takiej osoby do Rady Nadzorczej jest nieważna. Z chwilą nawiązania stosunku pracy ze Spółdzielnią przez członka Rady Nadzorczej ustaje jego członkostwo w Radzie Nadzorczej. 

7. Członkowie Rady Nadzorczej powinna być osoba, która spełnia następujące warunki:

- posiada co najmniej średnie wykształcenie
- posiada ogólną wiedzę z zakresu zarządzania zasobami mieszkaniowymi, ekonomii i prawa,
- nie zalega za okres 3 miesięcy z zapłatą opłat eksploatacyjnych, o których mowa w art. 4 Ustawy O spółdzielniach mieszkaniowych.

8. Kandydatów do Rady Nadzorczej zgłaszają członkowie Spółdzielni co najmniej 21 dni przed terminem Walnego Zgromadzenia lub jego pierwszej części.

9. Zgłoszenie kandydatur członków Rady Nadzorczej odbywa się pisemnie z podaniem :

- imienia i nazwiska kandydata oraz jego adresu zamieszkania,
- imienia i nazwiska oraz adresu zamieszkania osób zgłaszających w liczbie co najmniej 10,
- zgłoszenie winno być zaopatrzone w czytelne podpisy kandydata i osób zgłaszających.

10. Zgłoszenie kandydatury na członka Rady Nadzorczej podlega formalnej weryfikacji przez Zarząd. Weryfikacja winna być przeprowadzona w ciągu dwóch dni roboczych od daty zgłoszenia. W razie stwierdzenia braków formalnych w zgłoszeniu kandydatury na członka Rady Nadzorczej, zgłaszający winien uzupełnić stwierdzone braki w terminie 3 dni roboczych od daty otrzymania zawiadomienia o brakach. Bezskuteczny upływ tego terminu skutkować będzie pominięciem takiej kandydatury na liście kandydatów na członka Rady Nadzorczej.

11. Po przeprowadzeniu weryfikacji Zarząd sporządza listę zgłoszonych kandydatów na członków Rady Nadzorczej, którzy wyrazili zgodę na kandydowanie, lista ta jest poddawana pod głosowanie na Walnym Zgromadzeniu lub każdej jego części.

12. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej, przed głosowaniem dokonują swojej prezentacji. Członkowie mogą kandydatom zadawać pytania.

13. Kandydaci na członków Rady Nadzorczej składają pisemne oświadczenia wyrażające zgodę na kandydowanie.

14. Członkowie Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej nie mogą kandydować do Rady Nadzorczej.

15. Wybory członków Rady Nadzorczej przeprowadza się przy pomocy kart wyborczych, na których są umieszczane nazwiska i imiona w kolejności alfabetycznej. Głosowanie odbywa się poprzez złożenie karty wyborczej do urny w obecności Komisji Mandatowo-Skrutacyjnej Walnego Zgromadzenia lub jego części.

16. Głosujący skreśla nazwiska kandydatów, na których nie głosuje.

17. Głos jest nieważny jeżeli :

- zawiera większą liczbę nazwisk niż lista sporządzona przez Zarząd,
- karta wyborcza jest przekreślona,
- zawiera więcej nazwisk nie skreślonych niż liczba miejsc w Radzie Nadzorczej.

18. Liczbę głosów oddanych na poszczególnych kandydatów oblicza Komisja Mandatowo-Skrutacyjna, która z czynności tych sporządza protokół. Przewodniczący Komisji ogłasza wyniki głosowania.

19. Do Rady Nadzorczej zostają wybrani kandydaci, którzy uzyskali kolejno największą liczbę oddanych głosów na Walnym Zgromadzeniu lub kolejno największą liczbę oddanych głosów licząc łącznie wyniki głosowań na wszystkich częściach Walnego Zgromadzenia.

20. Liczba osób wybranych do Rady Nadzorczej nie może przekraczać liczby członków Rady Nadzorczej określonej w Statucie Spółdzielni.

21. W przypadku uzyskania przez kandydatów równej liczby głosów Przewodniczący Walnego Zgromadzenia dokonuje losowania w celu wyłonienia wymaganej liczby członków Rady Nadzorczej. Zasady losowania ustala każdorazowo Prezydium Walnego Zgromadzenia.

22. W przypadku, gdy liczba członków Rady Nadzorczej w trakcie trwania kadencji ulegnie zmniejszeniu w stosunku do liczby ustalonej uchwała Walnego Zgromadzenia na daną kadencję, skład Rady Nadzorczej podlega uzupełnieniu o kolejną osobę z listy kandydatów na członka Rady Nadzorczej wybieranych na daną kadencję, która uzyskała największą liczbę głosów. W przypadku, gdy lista ta ulegnie wyczerpaniu a liczba członków Rady Nadzorczej ograniczy się do 4 osób, Zarząd zarządzi wybory uzupełniające do Rady Nadzorczej.

23. Członek Rady odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba, że nie ponosi winy.

24. Za pracę w Radzie Nadzorczej członkowie Rady Nadzorczej otrzymują ryczałtowe miesięczne wynagrodzenie
w wysokości :

a. Przewodniczący Rady Nadzorczej 40% minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w Ustawie z dnia 10.10.2002 r. O minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

b. członkowie Prezydium oraz Przewodniczący Komisji 35%,

c. pozostali członkowie 30 %.

Za nieobecności podczas obrad Rady Nadzorczej potrąca się wynagrodzenie proporcjonalnie do ilości posiedzeń.

§ 25a

1. Mandat członka Rady Nadzorczej wygasa z chwilą wyboru nowego członka na następną kadencję.

2. Utrata mandatu przez członka Rady Nadzorczej przed upływem kadencji następuje w przypadkach :

- odwołania większością 2/3 głosów przez organ, który go wybrał,
- zrzeczenia się mandatu,
- ustania członkostwa w Spółdzielni,
- odwołania pełnomocnika przez osobę prawną.

3. Na miejsce członka Rady Nadzorczej, który utracił mandat, właściwy organ Spółdzielni dokonuje wyboru nowego członka Rady Nadzorczej, z zastrzeżeniem §25 ust.22. Kadencja nowego członka Rady upływa z końcem kadencji całej Rady Nadzorczej.

4. Członkowie Rady Nadzorczej nie mogą zajmować się interesami konkurencyjnymi wobec Spółdzielni, a w szczególności uczestniczyć jako wspólnicy lub członkowie władz przedsiębiorców prowadzących działalność konkurencyjną wobec Spółdzielni. Naruszenie zakazu konkurencji stanowi podstawę odwołania członka Rady Nadzorczej oraz powoduje inne skutki prawne przewidziane w odrębnych przepisach.

Pod pojęciem działalności konkurencyjnej należy rozumieć przede wszystkim przypadki, w których :

- inny podmiot prowadzi działalność, konkurencyjną w stosunku do działalności Spółdzielni np. zabieganie o te same tereny inwestycyjne, wynajmowanie na tym samym terenie lokali użytkowych, negocjonowanie warunków umów z tymi samymi podmiotami  świadczącymi usługi,
- podmiot zawarł ze Spółdzielnią umowę o świadczenie usług lub dostawy.

§ 26

Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

a. uchwalanie planów gospodarczych i programów działalności społecznej i kulturalnej,

b. nadzór i kontrola działalności Spółdzielni poprzez:

    - badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,
    - dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,
    - przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków,
    - wybór biegłego rewidenta,

c. podejmowanie uchwał w sprawie tworzenia funduszów celowych,

d. wybór i odwoływanie członków Zarządu Spółdzielni,

e. skreślony

f. podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

g. zatwierdzanie struktury organizacyjnej Spółdzielni,

h. rozpatrywanie odwołań od decyzji Zarządu w sprawach określonych w statucie oraz rozpatrywanie skarg na działalność Zarządu,

i. składanie Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni sprawozdań zawierających w szczególności wyniki kontroli i ocenę sprawozdań finansowych,

j. podejmowanie uchwały w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowania Spółdzielni przy tych czynnościach; do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

k. uchwalanie zasad ustalania opłat za korzystanie z usług lub urządzeń Spółdzielni ,

l. rozpatrywanie i opiniowanie sposobu realizacji wniosków zgłoszonych w sprawach Spółdzielni przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni,

m. uchwalanie zasad wynagradzania członków Zarządu,

n. zwoływanie Walnego Zgromadzenia Spółdzielni w warunkach określonych w statucie,

o. uchwalanie i zmiana opłat czynszowych za lokale mieszkalne, użytkowe oraz garaże,

p. uchwalanie regulaminu Zarządu oraz innych regulaminów określonych w § 28 statutu oraz innych w miarę potrzeb niezastrzeżonych dla innych organów,

r. ustalanie zasad zaliczania członków do poszczególnych części Walnego Zgromadzenia,

s. podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych między Spółdzielnią a członkiem Zarządu lub dokonywanych przez Spółdzielnię w interesie członka Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach.

§ 27

1. Rada Nadzorcza może żądać od Zarządu i pracowników Spółdzielni sprawozdań i wyjaśnień, przeglądać księgi i dokumenty oraz sprawdzać bezpośrednio stan majątku Spółdzielni.

2. Rada Nadzorcza składa sprawozdanie ze swojej działalności Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni.

3. Organizacją pracy Rady Nadzorczej zajmuje się Prezydium Rady.

§ 28

Do kompetencji Rady Nadzorczej należy uchwalanie regulaminów dotyczących następujących zagadnień: zakresu zadań i organizacji pracy Zarządu, gospodarki finansowej Spółdzielni oraz rozliczania kosztów nieruchomości wspólnych, dotyczących zasad ustalania wysokości opłat za lokale, organizowania przetargów nieograniczonych, gospodarki lokalami, porządku domowego, czynności Zarządu Spółdzielni wykonywanych w ramach zarządu powierzonego.

3. Zarząd.

§ 29

1. Zarząd Spółdzielni składa się z 3 – 4 członków: Prezesa Zarządu, Wiceprezesa oraz nieetatowych członków Zarządu.

2. Wyboru członków Zarządu dokonuje Rada Nadzorcza.

3. Wybór Członków Zarządu wymaga opinii Prezesa Zarządu.

4. Z Prezesem i Wiceprezesem Zarządu nawiązuje się stosunek pracy w zależności od powierzonego stanowiska, na podstawie umowy o pracę lub na podstawie powołania.

5. Wyższe wykształcenie jest wymagane w stosunku do etatowych członków Zarządu.

6. Członek Zarządu nie może prowadzić działalności konkurencyjnej wobec Spółdzielni.

7. Członek Zarządu może być w każdej chwili odwołany przez Radę Nadzorczą. Odwołanie wymaga pisemnego uzasadnienia.

8. Odwołanie członka Zarządu nie narusza jego uprawnień wynikających ze stosunku pracy.

9. Członek Zarządu nie może być jednocześnie członkiem Rady Nadzorczej.

10. Członek Zarządu odpowiada wobec Spółdzielni za szkodę wyrządzoną działaniem lub zaniechaniem sprzecznym z prawem lub postanowieniami Statutu Spółdzielni, chyba,             że nie ponosi winy.

§ 30

1.  Do kompetencji Zarządu należy:

a. kierowanie bieżącą działalnością Spółdzielni,

b. reprezentowanie Spółdzielni na zewnątrz,

c. prowadzenie gospodarki Spółdzielni w ramach uchwalonych planów i wykonywanie związanych z tym czynności organizacyjnych i finansowych,

d. podejmowanie decyzji nie zastrzeżonych w ustawie lub statucie dla innych organów,

e. udzielanie pełnomocnictw do dokonania czynności określonego rodzaju lub czynności szczególnych, uchwalanie regulaminów nie zastrzeżonych do kompetencji Walnego Zgromadzenia i Rady Nadzorczej,

f. przekazywanie podmiotowi przeprowadzającemu lustrację oraz Walnemu Zgromadzeniu Spółdzielni informacji o realizacji wniosków polustracyjnych.

2. Zarząd składa oświadczenia woli w imieniu Spółdzielni, stosując następującą zasadę reprezentacji:

a. łącznie dwóch członków Zarządu, lub

b. łącznie członek Zarządu i pełnomocnik powołany przez Zarząd.

3. Oświadczenia, o których mowa w ust. 2, składa się w ten sposób, że pod nazwą Spółdzielni osoby upoważnione do ich składania zamieszczają swój podpis.

4. Szczegółowy zakres zadań Zarządu, sposób podejmowania uchwał i zasady organizacji pracy Zarządu określa regulamin zatwierdzony przez Radę Nadzorczą

4. skreślony

§ 31

skreślony

§ 32

skreślony

§ 33

skreślony


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wpłacać gotówką bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych.
Numery rachunków bankowych:

PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786

Bank Pocztowy
89 1320 1999 2309 9795 2000 0001