Statut

Dział V - Gospodarka Spółdzielni

1. Fundusze Spółdzielni.

§ 34

Spółdzielnia prowadzi działalność gospodarczą na zasadzie rachunku ekonomicznego w oparciu o plan działalności zatwierdzony przez uprawniony organ samorządowy.

§ 35

1. Spółdzielnia tworzy zasadnicze fundusze własne:

a. udziałowy - powstający z wpłat udziałów członkowskich, odpisów na udziały członkowskie z podziału nadwyżki bilansowej i innych źródeł określonych w przepisach,

b. zasobowy - powstający z części nadwyżki bilansowej lub innych źródeł określonych w przepisach,

c. zasobów mieszkaniowych – powstający z wartości umorzonych kredytów bankowych przez budżet państwa, wartości majątku z otrzymywanych nieodpłatnie zasobów mieszkaniowych lub innych źródeł określonych w odrębnych przepisach.

2. Spółdzielnia posiada środki zgromadzone na funduszu udziałowym na dzień wejścia w życie ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. o zmianie ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych, ustawy Kodeks postępowania cywilnego  oraz ustawy Prawo spółdzielcze, tj. na dzień 9 września 2017 r.

§ 36

W celu finansowania spółdzielczych zasobów mieszkaniowych stanowiących mienie Spółdzielni tworzone są:

a. fundusz wkładów mieszkaniowych,

b. fundusz wkładów budowlanych.

§ 37

1. Spółdzielnia tworzy także fundusze celowe, z których finansowana jest określona odrębnymi przepisami prawnymi działalność Spółdzielni. Należą do nich fundusze:

a. remontowy,

b. zakładowy fundusz świadczeń socjalnych.

2. Inne fundusze celowe nie obciążające kosztów działalności Spółdzielni są tworzone na podstawie uchwały Rady Nadzorczej lub powszechnie obowiązujących przepisów.

§ 38

1. Szczegółowe zasady tworzenia i gospodarowania funduszami, o których mowa w § 36, 37, 38 statutu określają regulaminy uchwalone przez Radę Nadzorczą, Zarząd oraz odrębne przepisy.

2. Nadwyżka bilansowa podlega podziałowi na podstawie uchwały Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

3. Straty bilansowe Spółdzielnia pokrywa w pierwszej kolejności z funduszu zasobowego, a w części przekraczającej fundusz zasobowy z funduszu remontowego.

2. Opłaty za używanie lokalu.

§ 39

1. Członkowie Spółdzielni, którym przysługuje spółdzielcze lokatorskie i spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego wnoszą do Spółdzielni opłaty na pokrycie :

a. kosztów eksploatacji i utrzymania nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale,

b. eksploatacji i utrzymania nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni,

c. zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów,

d. kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej.

2. Członkowie Spółdzielni będący właścicielami lokali wnoszą do Spółdzielni opłaty wymienione w ust.1 oraz opłaty na pokrycie kosztów utrzymania i eksploatacji nieruchomości wspólnych.

2a. Osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, są obowiązane uczestniczyć w pokrywaniu kosztów związanych z eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości w częściach przypadających na ich lokale, eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni przez uiszczanie opłat na takich samych zasadach, jak członkowie Spółdzielni, z zastrzeżeniem art. 5 ustawy.

3. Właściciele lokali niebędących członkami Spółdzielni pokrywają koszty utrzymania ich lokali oraz nieruchomości wspólnych na zasadach analogicznych jak członkowie Spółdzielni, za wyj ątkiem kosztów działalności społecznej, oświatowej i kulturalnej. Właściciele nie są jednak uprawnieni do korzystania z pożytków uzyskiwanych przez Spółdzielnię            z tyt. własnej działalności i gospodarki mieniem członków Spółdzielni.

4. Za opłaty, o których mowa w ust. 1-3, odpowiadają solidarnie z członkami Spółdzielni, właścicielami lokali niebędącymi członkami Spółdzielni lub osobami niebędącymi członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali, osoby pełnoletnie stale z nimi zamieszkujące w lokalu, z wyjątkiem pełnoletnich zstępnych pozostających na ich utrzymaniu, a także osoby fizyczne faktycznie korzystające z lokalu.

§ 40

1. Koszty eksploatacji i utrzymania, o których mowa w  paragrafie poprzedzającym obejmują: koszty administrowania i zarządu nieruchomościami, koszty dostawy mediów i usług, koszty związane z utrzymaniem prawidłowego stanu technicznego budynków.

2. Koszty eksploatacji nieruchomości wspólnych ustala się proporcjonalnie do udziału właściciela lokalu wyodrębnionego w nieruchomości wspólnej.

3. Koszty związane ze zmianą prawomocnej uchwały dotyczącej wyodrębnienia własności lokali w poszczególnych nieruchomościach wielobudynkowych obciążają członka Spółdzielni, domagającego się zmiany.

4. Do zobowiązań Spółdzielni z innych tytułów należą w szczególności:

a. spłaty kredytów i odsetek zaciągniętych przez Spółdzielnię na warunkach określonych w umowie kredytowej lub innych unormowaniach prawnych pozwalających na obsługę zadłużenia w przewidzianym terminie,

b. poniesione a nie zrefundowane przez Skarb Państwa koszty scalania lub podziału nieruchomości oraz określenia przedmiotu odrębnej własności lokali,

c. opłaty publiczno-prawne,

d. straty Spółdzielni związane z kosztami zdarzeń losowych,

e. umorzenia nieściągalnych należności,

f. koszty badania bilansu i przeprowadzenia lustracji,

g.  skreślony

5. Odniesienie kosztów do określonej jednostki (osoby, powierzchni użytkowej lokalu określonej na przydziale mieszkaniowym, wskazań urządzeń pomiarowych, podzielników kosztów, standardu wyposażenia mieszkania i budynku, charakteru lokalu, lokalizacji itp.) oraz wynikające z tego opłaty realizuje Zarząd, z uwzględnieniem ustalonego planu kosztów i zawartych umów.

§ 41

1. Wysokość opłat ustalana jest przez Radę Nadzorczą na podstawie planu kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi, przewidzianych do poniesienia w danym roku w skali wyodrębnionej nieruchomości wielobudynkowej.

2. Różnica między faktycznymi kosztami i faktycznymi przychodami gospodarki zasobami mieszkaniowymi w wyodrębnionej nieruchomości zwiększa odpowiednio koszty lub przychody tej gospodarki w roku następnym.

§ 42

1. Należne opłaty wnosi się do Spółdzielni, co miesiąc do ostatniego dnia każdego miesiąca. Spłatę kredytu mieszkaniowego członek dokonuje do dnia 15-go ostatniego miesiąca kwartału, za mijający kwartał.

2. O zmianie wysokości opłat Spółdzielnia zawiadamia członków oraz użytkowników lokali niebędących członkami co najmniej 3 miesiące naprzód na koniec miesiąca kalendarzowego wraz z podaniem pisemnego uzasadnienia, a w przypadku zmiany wysokości opłat na pokrycie kosztów niezależnych od Spółdzielni, co najmniej na 14 dni przed upływem terminu do wnoszenia opłat, ale nie później niż ostatniego dnia miesiąca poprzedzającego ten termin.

3. Członkowie Spółdzielni, osoby niebędące członkami Spółdzielni, którym przysługują spółdzielcze własnościowe prawa do lokali oraz właściciele niebędący członkami Spółdzielni mogą kwestionować zasadność zmiany wysokości opłat bezpośrednio na drodze sądowej. W przypadku wystąpienia na drogę sądową ponoszą oni opłaty w dotychczasowej wysokości. Ciężar udowodnienia zasadności zmiany wysokości opłat spoczywa na Spółdzielni. 

4. Członek nie może samowolnie potrącać swoich należności wobec Spółdzielni z opłat wnoszonych do Spółdzielni.

§ 43

1. Od wpłat dokonywanych po terminie, Spółdzielnia nalicza odsetki ustawowe.

2. Uchwałę w sprawie częściowego lub całkowitego umorzenia odsetek od nieterminowych wpłat naliczonych dla ogółu członków podejmuje Rada Nadzorcza. Uchwałę w sprawach indywidualnych dotyczących częściowego lub całkowitego umorzenia odsetek podejmuje Zarząd.

§ 44

1. Podstawowy zakres obowiązków Spółdzielni w dziedzinie napraw wewnątrz lokali obejmuje:

a. naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji wodociągowej, gazowej, ciepłej wody – bez urządzeń odbiorczych,

b. naprawy i wymiany wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej, centralnego ogrzewania wraz z grzejnikami, instalacji elektrycznej, anteny zbiorczej - z wyjątkiem osprzętu,

c. i inne zgodne z regulaminem dot. obowiązków Spółdzielni i jej członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad ich rozliczania.

2. Naprawy wewnątrz lokali niezaliczone do obowiązków Spółdzielni mogą być wykonane przez Spółdzielnię tylko za dodatkową odpłatnością zainteresowanego. 

§ 45 

1. Dodatkowym wyposażeniem lokalu są niezaliczane do kosztów inwestycji nakłady poczynione na wyposażenie i wykończenie lokalu, mające charakter trwały i podnoszące wartość użytkową lokalu.

2. Nakłady na wyposażenie dodatkowe nie zwiększają wkładu mieszkaniowego czy budowlanego.

3. Rozliczenia z tytułu dodatkowego wyposażenia i wykończenia mieszkania, w przypadku jego zbycia dokonywane jest bezpośrednio między zainteresowanymi osobami.

4. Zgoda Zarządu wymagana jest w przypadku dodatkowego wyposażenia lokalu związanego z przeprowadzeniem zmian układu funkcjonalno-użytkowego lokalu, zmian konstrukcyjnych lub dotyczących instalacji elektrycznej, gazowej, centralnego ogrzewania i wodno-kanalizacyjnej.

3. Wkłady.

§ 46

1. Osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości odpowiadającej różnicy między kosztem budowy przypadającym na jego lokal a uzyskaną przez Spółdzielnię pomocą ze środków publicznych (umorzeniem części kredytu zaciągniętego na sfinansowanie kosztów budowy lokalu) lub innych środków.

2. Jeżeli część wkładu mieszkaniowego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na pokrycie kosztów budowy lokalu, osoba ubiegająca się uczestniczy
w spłacie tego kredytu wraz z odsetkami w części przypadającej na jego lokal.

3. Osoba ubiegająca się o ustanowienie odrębnej własności lokalu wnosi wkład budowlany w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jego lokal.

4. Osoba ubiegająca się o ustanowienie spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu mieszkalnego wnosi wkład budowlany odpowiadający wartości rynkowej tego lokalu.

5. Tytułem przekształcenia lokatorskiego spółdzielczego prawa do lokalu mieszkalnego na prawo odrębnej własności osoba ubiegająca się wnosi opłatę równą spłacie przypadającej na jego lokal części kosztów budowy będących zobowiązaniami Spółdzielni w tym w szczególności odpowiedniej części zadłużenia kredytowego wraz z odsetkami oraz spłaty nominalnej kwoty umorzenia kredytu lub dotacji w części przypadającej na jego lokal

§ 47

1. W wypadku wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności tego lokalu zawiadamiając o przetargu w prasie lokalnej, ogłoszeniu w biurze Spółdzielni oraz własnej stronie internetowej. Uzyskane w ten sposób środki zwraca osobie uprawnionej.

2. W rozliczeniu uwzględnia się wszelkie zobowiązania z tyt. niespłaconego kredytu, zadłużeń czynszowych oraz innych opłat związanych z mieszkaniem, a także wynagrodzenie notariusza, rzeczoznawcy oraz koszty związane z przetargiem.

3. W przypadku ustalenia wysokości wkładu mieszkaniowego lub budowlanego celem dokonania wzajemnej zamiany praw do lokalu, rozliczeń spadkowych lub innych rozliczeń z tytułu wkładu, koszty określenia przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej lokalu obciążają zainteresowanych.

4. Osoba uzyskująca spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, do którego wygasło prawo innej osoby, wnosi wkład mieszkaniowy w wysokości wkładu wypłaconego poprzednikowi, ustalonego stosownie do ust.1. Osoba uzyskująca prawo zobowiązuje się do spłaty zadłużenia kredytowego zaciągniętego na budowę lokalu.

5.  W przypadku ustalenia wysokości wkładu mieszkaniowego lub budowlanego celem: dokonania wzajemnej zamiany praw do lokalu, rozliczeń spadkowych lub innych rozliczeń z tyt. wkładu, koszty określenia przez rzeczoznawcę majątkowego wartości rynkowej lokalu obciążają zainteresowanych.

§ 48

1. W razie wygaśnięcia spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu po zamieszkaniu w nim przez członka, Spółdzielnia zwraca uprawnionej osobie równowartość tego prawa, po potrąceniu należności z tytułu:

a. nie wniesionej części wkładu budowlanego, a w przypadku, gdy nie został spłacony kredyt zaciągnięty na sfinansowanie kosztów budowy, Spółdzielnia potrąca kwotę niespłaconego kredytu wraz z odsetkami,

b. nie wniesionych opłat za używanie lokalu,

c. kosztów remontu lokalu, dokonanego po jego opróżnieniu,

d. kosztów wyceny wartości rynkowej lokalu.

2. Podstawą wyliczenia równowartości spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu jest wartość rynkowa lokalu ustalona w drodze przetargu na ustanowienie odrębnej własności lokalu mieszkalnego.

§ 49

1. Roszczenie o wypłatę wartości rynkowej lokalu staje się wymagalne z chwilą opróżnienia lokalu przez członka i osoby z nim zamieszkujące, które prawa swoje do niego wywodzą oraz wydania lokalu w stanie wolnym do dyspozycji Spółdzielni.

2. Wypłata następuje nie później niż po upływie 3 miesięcy od zawiadomienia Spółdzielni o powstałym roszczeniu oraz przedłożeniu dokumentów potwierdzających powstanie roszczenia.

3. Przysługująca uprawnionemu równowartość spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu nie może być wyższa od kwoty, jaką Spółdzielnia uzyska od następcy obejmującego dany lokal w trybie przetargowym.

4. Osoba uzyskująca prawo odrębnej własności lokalu, do którego wygasło spółdzielcze prawo do lokalu, wnosi wkład budowlany odpowiadający aktualnej wartości rynkowej lokalu.

§ 50

skreślony

§ 51

skreślony


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wpłacać gotówką bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych.
Numery rachunków bankowych:

PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786

Bank Pocztowy
89 1320 1999 2309 9795 2000 0001