Statut

Dział VI - Postępowanie wewnątrzspółdzielcze

§ 52

1. Członkom Spółdzielni przysługuje prawo odwołania w sprawach między członkiem a Spółdzielnią: od uchwał Zarządu do Rady Nadzorczej oraz od uchwał Rady Nadzorczej do Walnego Zgromadzenia Spółdzielni.

2. Odwołanie wnosi się w terminie 14 dni od otrzymania uchwały, za wyjątkiem uchwały odmawiającej przyjęcia w poczet członków. Odwołanie wniesione po tym terminie, podlega rozpatrzeniu tylko wówczas, gdy opóźnienie nie przekracza 6 miesięcy, a odwołujący usprawiedliwił je wyjątkowymi okolicznościami.

3. Organ rozpatruje odwołanie w terminie 3 miesięcy a następnie zawiadamia zainteresowanego w terminie 14 dni od podjęcia uchwały, o jej treści, podając uzasadnienie. Walne Zgromadzenie Spółdzielni rozpatruje odwołania na najbliższym zebraniu. Termin zawiadomienia wraz z uzasadnieniem wynosi 1 miesiąc.

4. Decyzja organu odwoławczego jest ostateczna i podlega wykonaniu.

5. Członek Spółdzielni ma prawo dochodzenia swych praw ze stosunku członkostwa na drodze sądowej. W przypadku zaskarżenia przez członka uchwały w postępowaniu wewnątrzspółdzielczym i sądowym, postępowanie wewnątrzspółdzielcze ulega umorzeniu.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wpłacać gotówką bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych.
Numery rachunków bankowych:

PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786

Bank Pocztowy
89 1320 1999 2309 9795 2000 0001