Statut

Dział VII - Tytuły prawne do lokalu

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 53

W budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielnia może ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawa do lokalu mieszkalnego.

§ 54

1.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia umowy o spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, na mocy, której Spółdzielnia zobowiązuje się oddać członkowi lokal mieszkalny do używania przez czas nieoznaczony, a członek zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w statucie Spółdzielni.

2.Umowa między członkiem a Spółdzielnią powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3.Wydane przed dniem wejścia w życie Ustawy O spółdzielniach mieszkaniowych przydziały spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mają charakter umowy między Spółdzielnią a członkiem o ustanowieniu tego prawa.

§ 55

1.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

2.Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

§ 56

Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwilą:
ustania członkostwa,
podjęcia przez Spółdzielnię uchwały o wygaśnięciu prawa do lokalu.

§ 57

1.Małżonkowie są zobowiązani po ustaniu lub unieważnieniu małżeństwa do zawiadomienia Spółdzielni w terminie jednego roku, o tym, któremu z nich przypadło prawo do lokalu albo przedstawić dowód wszczęcia postępowania sądowego o podział tego prawa. Małżonek, który nie jest członkiem Spółdzielni winien w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym uzyskał prawo do lokalu złożyć deklarację członkowską.

2.W przypadku nie podjęcia czynności, o których mowa w punkcie 1 Spółdzielnia wyznaczy dodatkowy 6 miesięczny termin na ich dokonanie. Po jego bezskutecznym upływie Zarząd podejmuje uchwałę o wygaśnięciu prawa do lokalu.

§ 58

1.Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada drugiemu małżonkowi. Małżonek ten jest zobowiązany do złożenia w terminie 1 roku deklaracji członkowskiej.

2.Nabycie członkostwa w Spółdzielni przez małżonka nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu. Małżonek ten jest, więc zobowiązany do przedłożenia w Spółdzielni postanowienia sądu o stwierdzeniu praw do spadku.

§ 59

1.W przypadku wygaśnięcia prawa do lokalu z powodu nie dokonania czynności, wymienionych w § 58 pkt 1, 2, § 59 pkt 1, 2 statutu, roszczenie o przyjęcie w poczet członków przysługuje małżonkowi, dzieciom i innym osobom bliskim.

2.Do zachowania roszczeń, o których mowa w punkcie 1 konieczne jest złożenie w terminie jednego roku deklaracji członkowskiej wraz z pisemnym zapewnieniem o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

3.W wypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych Spółdzielnia wyznaczy termin 3 miesięcy do wystąpienia do sądu o uzyskanie postanowienia o tym, komu prawo będzie przysługiwać. Po bezskutecznym upływie wskazanego terminu wystąpienia do sądu wyboru dokona Spółdzielnia.

§ 60

Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 61

Skreślony.

§ 62

1.Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym, przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

2.Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo nie wygaśnie zbycie samego wkładu jest nieważne.

3.Zbycie prawa do części lokalu jest niedopuszczalne, chyba, że zbywana część odpowiada kryteriom samodzielnego lokalu.

4.Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym przysługuje z tego tytułu prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bez zawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodnie z rzeczywistością jest nieważna.

§ 63

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób. W takim przypadku członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono małżonkom. § 69 pkt 3 i 4 statutu stosuje się odpowiednio.

§ 64

1.Jeżeli prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, wówczas są oni zobowiązani:
dokonać działu spadku, stwierdzającego komu ze spadkobierców przypadło prawo do lokalu. Spadkobierca ten jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni powinien złożyć deklarację członkowską,
lub
wyznaczyć spośród siebie w terminie jednego roku od otwarcia spadku pełnomocnika w celu dokonania czynności prawnych związanych z wykonaniem tego prawa, w razie bezskutecznego upływu tego terminu pełnomocnika wyznacza sąd w postępowaniu nieprocesowym. Z wnioskiem powinni wystąpić spadkobiercy w terminie 3 miesięcy, po upływie tego terminu z wnioskiem do sądu wystąpi Zarząd Spółdzielni.

2.Pełnomocnik (przedstawiciel) uprawniony jest do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, nie przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze ani prawo udziału w głosowaniu.

3.Pełnomocnictwo wymaga formy aktu notarialnego.

4.Jeżeli własnościowe prawo do lokalu przeszło na jednego spadkobiercę, powinien on przedstawić Spółdzielni stwierdzenie nabycia spadku i jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, złożyć deklarację członkowską.

§ 65

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat o których mowa w § 39 Statutu, rażącego niedbalstwa lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w żądać na drodze sądowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji. Z żądaniem tym występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 66

Do egzekucji z własnościowego prawa do lokalu przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

3. Prawo odrębnej własności.

§ 67

Spółdzielnia może budować lub nabywać budynki, w których ustanowiona będzie odrębna własność lokali.

§ 68

1.Z członkiem Spółdzielni ubiegającym się o ustanowienie odrębnej własności lokalu w ramach nowej inwestycji Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

2.Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto określać:
a.zobowiązanie członka Spółdzielni do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową i określonego w umowie,
b.zakres rzeczowy robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,
c.rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,
d.określenie tytułu prawnego do gruntów pod budowę,
e.terminów wpłat wkładu budowlanego,
f.terminu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy,
g.terminu ustanowienia odrębnej własności lokalu na rzecz członka oraz rozliczenia związanych z tym kosztów,
h.zasady ustalania kosztów budowy lokalu

§ 69

1.Odrębna własność lokalu może zostać ustanowiona na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, małżonków czy też kilku osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

2.Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być jednak tylko jedna z nich, chyba, że należy ono do małżonków.

3.W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych są oni zobowiązani do:
a.wskazania spośród siebie, w formie pisemnego oświadczenia, osoby, która będzie członkiem Spółdzielni lub
b.złożenia w terminie 3 miesięcy wniosku do sądu, celem rozstrzygnięcia o członkostwie.

4.Po bezskutecznym upływie 3 miesięcy na wystąpienie do sądu, wyboru osoby mającej zostać członkiem Spółdzielni dokonuje Zarząd Spółdzielni.

§ 70

1.Osoba, na rzecz, której ustanowiona została odrębna własność lokalu jest właścicielem lokalu i współwłaścicielem nieruchomości wspólnej.

2.Nieruchomość wspólną stanowi grunt pozostający w użytkowaniu wieczystym oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

§ 71

Spółdzielnia pozostaje właścicielem lokali niewyodrębnionych i współwłaścicielem nieruchomości wspólnej.

§ 72

1.Zarząd nieruchomościami wspólnymi wykonuje Spółdzielnia jako zarząd powierzony, choćby właściciele nie byli jej członkami.

2.Szczegółowy zakres obowiązków Spółdzielni wykonywanych w ramach zarządu powierzonego określa stosowny regulamin.

§ 73

Szczegółowe zasady ustanawiania prawa odrębnej własności lokali nowo wybudowanych określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

4. Najem lokali

§ 74

1.Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, użytkowe i garaże, stanowiące mienie Spółdzielni.

2.W celu wynajmowania lokali Spółdzielnia może również budować lub nabywać budynki.

3.Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, do których nie może ustanowić spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności, ze względu na ich cechy techniczno-użytkowe lub brak popytu.

§ 75

Na mocy umowy najmu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać do odpłatnego używania określony lokal lub garaż, zaś najemca zobowiązuje się do uiszczania czynszu.

§ 76

Spółdzielnia wynajmuje lokale członkom Spółdzielni i osobom niebędącym członkami Spółdzielni.

§ 77

Najemca jest wybierany w trybie ofertowym. O przyjęciu oferty decyduje Zarząd Spółdzielni.

§ 78

1.Najemca lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 3 miesięcznych czynszów.

2.Kaucja służy zabezpieczeniu należności wobec Spółdzielni w przypadku naruszeń umowy najmu przez najemcę.

3.Zwaloryzowana kaucja podlega zwrotowi po ustaniu stosunku najmu.

4.Waloryzacja kaucji polega na tym, że nominalną kwotę kaucji zwiększa się lub zmniejsza o różnicę pomiędzy 3-miesięcznym czynszem z dnia zawarcia umowy a 3-miesięcznym czynszem poprzedzającym wygaśnięcie najmu.

§ 79

Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Zastosowanie mają także przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

5. Zamiana lokali.

§ 80

1.Zarząd Spółdzielni w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski o zamianę mieszkań na te odpowiadające uzasadnionym potrzebom członków i ich rodzin.

2.Zamiana mieszkania spółdzielczego między członkiem innej spółdzielni lub innego dysponenta wymaga jego zgody.

3.Celem dokonania zamiany członek Spółdzielni jest zobowiązany do uregulowania należności wobec Spółdzielni

4.Zarząd Spółdzielni ustala wysokość wkładu wniesionego przez członka, stosownie do § 47 statutu.

5.Osoby zainteresowane zamianą są zobowiązane do wpłaty kosztów zamiany w wysokości określonej przez Zarząd Spółdzielni.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na wybrany rachunek bankowy lub wpłacać bez prowizji w Banku Spółdzielczym przy ul. Kamiennej 43B.
Numery rachunków bankowych:
PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786
PEKAO S.A. I O/LUBIN
23 1240 1486 1111 0000 2526 1107