Statut

Dział VII - Tytuły prawne do lokalu

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 53

W budynkach stanowiących własność lub współwłasność Spółdzielnia może ustanawiać spółdzielcze lokatorskie prawa do lokalu mieszkalnego.

§ 54

1. Przez umowę o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego Spółdzielnia zobowiązuje się oddać osobie, na rzecz której ustanowione jest prawo, lokal mieszkalny do używania, a osoba ta zobowiązuje się wnieść wkład mieszkaniowy oraz uiszczać opłaty określone w ustawie i w Statucie Spółdzielni.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego powstaje z chwilą zawarcia między osobą ubiegająca się o ustanowienie tego prawa a Spółdzielnią umowy, o której mowa w ust.1. Umowa powinna być zawarta pod rygorem nieważności w formie pisemnej.

3. Wydane przed dniem wejścia w życie ustawy przydziały spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mają charakter umowy między Spółdzielnią a osobą, na rzecz której ustanowione jest prawo do lokalu mieszkalnego.

§ 55

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu jest niezbywalne, nie przechodzi na spadkobierców i nie podlega egzekucji.

2. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego może należeć do jednej osoby albo do małżonków.

3. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego nie może być ustanowione na rzecz osoby prawnej.

4. Wynajmowanie lub oddawanie w bezpłatne używanie przez członka całego lub części lokalu mieszkalnego nie wymaga zgody Spółdzielni, chyba że byłoby to związane ze zmianą sposobu korzystania z lokalu lub przeznaczenia loku bądź jego części. Jeżeli wynajęcie lub oddanie w bezpłatne używanie miałoby wpływ na wysokość opłat na rzecz Spółdzielni członek obowiązany jest do pisemnego powiadomienia Spółdzielni
o tej czynności.

5. Umowy zawarte przez członka w sprawie korzystania z lokali mieszkalnego lub jego części wygasają najpóźniej z chwilą wygaśnięcia spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu.

§ 56

1. Spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu wygasa z chwilą ustania członkostwa lub w innych przypadkach określonych
w Statucie oraz ustawie.

2. W przypadku, gdy lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom, wygaśnięcie praw następuje z chwilą ustania członkostwa obojga małżonków.

3. W przypadku zaległości z zapłatą opłat, o których mowa w §39 Statutu za okres co najmniej 6 miesięcy, rażącego lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie z innych lokali lub nieruchomości wspólnej  uciążliwym, Spółdzielnia może w trybie procesu żądać orzeczenia przez sąd o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

4. W przypadku, gdy spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego przysługuje małżonkom wspólnie, sąd może orzec o wygaśnięciu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego wobec jednego z małżonków albo wobec obojga małżonków.

5. Z chwilą, gdy orzeczenie sądu, o którym mowa w ust. 3 i 4 stanie się prawomocne, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa. W przypadku, o którym mowa
w ust.4, spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasa wobec jednego z małżonków
albo wobec obojga małżonków.

§56a 

1. Osobie, której przysługuje spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, a której prawo wygasło z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem jej lokalu lub eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości stanowiących mienie Spółdzielni, przysługuje roszczenie do Spółdzielni o ponowne ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego, jeżeli spłaci Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania  tych opłat wraz z odsetkami.

2. Osobie, która przed dniem 9 września 2017 roku, utraciła spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego albo spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu z powodu nieuiszczania opłat związanych z eksploatacją i utrzymaniem lokalu oraz eksploatacją i utrzymaniem nieruchomości  stanowiących mienie Spółdzielni przysługuje do Spółdzielni  roszczenie i ustanowienie takiego tytułu prawnego do lokai jaki utraciła, jeżeli po dniu 9 września 2017 roku spłaciła Spółdzielni całe zadłużenie wynikające z nieuiszczania tych opłat wraz z odsetkami albo spłaciła je wcześniej.

3. Roszczenie, o którym mowa w ust. 1 i 2 przysługuje tylko wtedy, jeżeli wcześniej nie został ustanowiony tytuł prawny do lokalu na rzecz innej osoby. Warunkiem ustanowienia przez Spółdzielnię tytułu prawnego do lokalu na rzecz innej osoby jest opróżnienie lokalu przez osobę, której spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego wygasło.

§ 57

1. Po ustaniu małżeństwa w skutek rozwodu lub po unieważnieniu małżeństwa małżonkowie zawiadamiają Spółdzielnię, któremu z nich przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego.

2. Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokali mieszkalnego małżonkowie , których małżeństwo zostało rozwiązane przez rozwód lub unieważnione odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 39 Statutu.

§ 58

1.  Z chwilą śmierci jednego z małżonków spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, które przysługiwało obojgu małżonkom przypada drugiemu małżonkowi.

2. Nabycie prawa do lokalu mieszkalnego przez małżonka nie narusza uprawnień spadkobierców do dziedziczenia wkładu.

§ 59

1. W przypadku wygaśnięcia spółdzielcze lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego w następstwie śmierci uprawnionego lub w przypadkach, o których mowa w §56, roszczenia o zawarcie umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego przysługują jego osobom bliskim.

2. Umowy, o których mowa w ust.1 zawiera się na warunkach określonych w dotychczasowej umowie o ustanowieniu spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu  mieszkalnego.

3. Do zachowania roszczeń, o których mowa w ust. 1 konieczne jest złożenie w terminie jednego roku pisemnego zapewnienia o gotowości zawarcia umowy o ustanowienie spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego.

4. W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych, rozstrzyga sąd w postępowaniu nieprocesowym, biorąc pod uwagę w szczególności okoliczność, czy osoba uprawniona na podst.ust.1 zamieszkiwała z byłym członkiem. Po bezskutecznym upływie wyznaczonego przez Spółdzielnię 3 miesięcznego terminu wystąpienia do sądu wyboru dokonuje Spółdzielnia.

5. Jeżeli o roszczeniu rozstrzyga sąd, osoby które pozostawały w sporze niezwłocznie zawiadamiają o tym Spółdzielnię.

Do momentu zawiadomienia Spółdzielni o tym, komu przypadło spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego, osoby te odpowiadają solidarnie za opłaty, o których mowa w § 39 Statutu.

§ 60

Do ochrony spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu mieszkalnego stosuje się odpowiednio przepisy o ochronie własności.

2. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu.

§ 61

skreślony

§ 62

1. Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu jest prawem zbywalnym,  przechodzi na spadkobierców i podlega egzekucji.

1a Nabywca spółdzielczego własnościowego prawa do  lokalu staje się członkiem Spółdzielni, z zastrzeżeniem §7 Statutu. Dotyczy to również spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta. Nabywca zawiadamia niezwłocznie Spółdzielnię o nabyciu prawa.

2. Zbycie spółdzielczego własnościowego prawa obejmuje także wkład budowlany. Dopóki prawo nie wygaśnie zbycie samego wkładu jest nieważne.

3. Zbycie prawa do części lokalu jest niedopuszczalne, chyba,    że zbywana część odpowiada kryteriom samodzielnego lokalu.

4.  Przedmiotem zbycia może być ułamkowa część spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu. Pozostałym współuprawnionym przysługuje z tego tytułu prawo pierwokupu. Umowa zbycia ułamkowej części własnościowego prawa do lokalu zawarta bezwarunkowo albo bezzawiadomienia uprawnionych o zbyciu lub z podaniem im do wiadomości istotnych postanowień umowy niezgodniez rzeczywistością jest nieważna.

§ 63

Spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu może należeć do kilku osób. W takim przypadku członkiem Spółdzielni może być tylko jedna z nich, chyba, że przysługuje ono małżonkom. § 69 ust 3 i 4 statutu stosuje się odpowiednio.

§ 64

1. Jeżeli spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przeszło na kilku spadkobierców, powinni oni, w terminie jednego roku od dnia otwarcia spadku wyznaczyć spośród siebie pełnomocnika w celu dokonywania czynności prawnych związanych z wykonywaniem tego prawa, włącznie z zawarciem w ich imieniu umowy o przeniesienia własności lokalu. W razie bezskutecznego upływu tego terminu, na wniosek spadkobierców lub Spółdzielni, sąd w postępowaniu nieprocesowym wyznaczy przedstawiciela.

2. W razie śmierci jednego z małżonków, którym spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu przysługiwało wspólnie, przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio.

3. Pełnomocnik (przedstawiciel) uprawniony jest do udziału w Walnym Zgromadzeniu Spółdzielni, jeżeli nie jest członkiem Spółdzielni, nie przysługuje mu czynne i bierne prawo wyborcze ani prawo udziału w głosowaniu.

§ 65

W przypadku długotrwałych zaległości z zapłatą opłat o których mowa w § 39 Statutu, rażącego niedbalstwa lub uporczywego wykraczania osoby korzystającej z lokalu przeciwko obowiązującemu porządkowi domowemu albo niewłaściwego zachowania tej osoby czyniącego korzystanie    z innych lokali lub nieruchomości wspólnej uciążliwym, Spółdzielnia może w żądać na drodze sądowej sprzedaży spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu w drodze licytacji. Z żądaniem tym występuje Zarząd Spółdzielni na wniosek Rady Nadzorczej.

§ 66

Do egzekucji z własnościowego prawa do lokalu przepisy o egzekucji z nieruchomości stosuje się odpowiednio.

3. Prawo odrębnej własności.

§ 67

Spółdzielnia może budować lub nabywać budynki, w których ustanowiona będzie odrębna własność lokali.

§ 68

1. Z osobą ubiegającą się o ustanowienie odrębnej własności lokalu w ramach nowej inwestycji Spółdzielnia zawiera umowę o budowę lokalu mieszkalnego, domu jednorodzinnego lub lokalu o innym przeznaczeniu.

2. Umowa zawarta w formie pisemnej pod rygorem nieważności powinna zobowiązywać strony do zawarcia umowy o ustanowienie odrębnej własności lokalu, a ponadto określać:

a. zobowiązanie osoby ubiegającej się do pokrywania kosztów zadania inwestycyjnego w części przypadającej na jego lokal przez wniesienie wkładu budowlanego oraz do uczestniczenia w innych zobowiązaniach Spółdzielni związanych z budową i określonego w umowie,

b. zakres rzeczowy robót realizowanego zadania inwestycyjnego, który będzie stanowić podstawę ustalenia wysokości kosztów budowy lokalu,

c. rodzaj, położenie i powierzchnię lokalu oraz pomieszczeń do niego przynależnych,

d. określenie tytułu prawnego do gruntów pod budowę,

e. terminów wpłat wkładu budowlanego,

f. terminu ostatecznego rozliczenia kosztów budowy,

g. terminu ustanowienia odrębnej własności lokalu na rzecz osoby ubiegającej się oraz rozliczenia związanych z tym kosztów,

h. zasady ustalania kosztów budowy lokalu

3. Osoba, o której mowa w ust.1 wnosi wkład budowlany według zasad określonych w Statucie i umowie, o której mowaw ust. 1, w wysokości odpowiadającej całości kosztów budowy przypadających na jej lokal. Jeżeli część wkładu budowlanego została sfinansowana z zaciągniętego przez Spółdzielnię kredytu na sfinansowanie kosztów budowy danego lokalu, osoba ta jest obowiązana do spłaty tego kredytu wraz
z odsetkami w części przypadającej na jej lokal.

4. Rozliczenie kosztów budowy następuje w terminie 3 miesięcy od dnia oddania budynku do użytkowania. Po upływie tego terminu roszczenie Spółdzielni o uzupełnienie wkładu budowlanego wygasa.

§ 69

1.  Odrębna własność lokalu może zostać ustanowiona na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej, małżonków czy też kilku osób wskazanych przez członka Spółdzielni, które wspólnie z nim ubiegają się o ustanowienie takiego prawa.

1a Spółdzielnia nie może odmówić przyjęcia w poczet członków niebędącego jej członkiem właściciela lokalu podlegającego przepisom  ustawy, w tym także nabywcy prawa odrębnej własności lokalu, spadkobiercy, zapisobiercy i licytanta z zastrzeżeniem art. 3 ustawy.

2.  Jeżeli prawo odrębnej własności lokalu należy do kilku osób, członkiem Spółdzielni może być jednak tylko jedna z nich, chyba, że należy ono do małżonków.

3.  W przypadku zgłoszenia się kilku uprawnionych są oni zobowiązani do:

a. wskazania spośród siebie, w formie pisemnego oświadczenia, osoby, która będzie członkiem Spółdzielni lub

b. złożenia w terminie 3 miesięcy wniosku do sądu, celem rozstrzygnięcia o członkostwie.

4.  Po bezskutecznym upływie 3 miesięcy na wystąpienie do sądu, wyboru osoby mającej zostać członkiem Spółdzielni dokonuje Zarząd Spółdzielni.

§ 70

1.  Osoba, na rzecz, której ustanowiona została odrębna własność lokalu jest właścicielem lokalu i współwłaścicielem nieruchomości wspólnej.

2.  Nieruchomość wspólną stanowi grunt pozostający  w użytkowaniu wieczystym oraz części budynku i urządzenia, które nie służą wyłącznie do użytku właścicieli lokali.

§ 71

Spółdzielnia pozostaje właścicielem lokali niewyodrębnionych i współwłaścicielem nieruchomości wspólnej.

§ 72

1. Zarząd nieruchomościami wspólnymi wykonuje Spółdzielnia jako zarząd powierzony, choćby właściciele nie byli jej członkami.

2. Szczegółowy zakres obowiązków Spółdzielni wykonywanych w ramach zarządu powierzonego określa stosowny regulamin.

§ 73

Szczegółowe zasady ustanawiania prawa odrębnej własności lokali nowo wybudowanych określa regulamin uchwalony przez Walne Zgromadzenie Spółdzielni.

4. Najem lokali

§ 74

1. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, użytkowe  i garaże, stanowiące mienie Spółdzielni.

2. W celu wynajmowania lokali Spółdzielnia może również budować lub nabywać budynki.

3. Spółdzielnia może wynajmować lokale mieszkalne, do których nie może ustanowić spółdzielczego lokatorskiego prawa do lokalu lub prawa odrębnej własności, ze względu na ich cechy techniczno-użytkowe lub brak popytu.

§ 75

Na mocy umowy najmu Spółdzielnia zobowiązuje się oddać do odpłatnego używania określony lokal lub garaż, zaś najemca zobowiązuje się do uiszczania czynszu. 

§ 76 

Spółdzielnia wynajmuje lokale członkom Spółdzielni i osobom niebędącym członkami Spółdzielni.

§ 77

Najemca jest wybierany w trybie ofertowym. O przyjęciu oferty decyduje Zarząd Spółdzielni.

§ 78

1. Najemca lokalu mieszkalnego jest zobowiązany do wpłaty kaucji w wysokości 3 miesięcznych czynszów.

2. Kaucja służy zabezpieczeniu należności wobec Spółdzielni w przypadku naruszeń umowy najmu przez najemcę.

3.  Zwaloryzowana kaucja podlega zwrotowi po ustaniu stosunku najmu.

4.  Waloryzacja kaucji polega na tym, że nominalną kwotę kaucji zwiększa się lub zmniejsza o różnicę pomiędzy 3-miesięcznym czynszem z dnia zawarcia umowy a 3-miesięcznym czynszem poprzedzającym wygaśnięcie najmu.

§ 79

Tryb wynajmowania lokali mieszkalnych określa regulamin uchwalony przez Radę Nadzorczą. Zastosowanie mają także przepisy kodeksu cywilnego oraz Ustawy o ochronie praw lokatorów mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie kodeksu cywilnego.

5. Zamiana lokali.

§ 80

1. Zarząd Spółdzielni w granicach istniejących możliwości realizuje wnioski o zamianę mieszkań na te odpowiadające uzasadnionym potrzebom członków i ich rodzin.

2. Zamiana mieszkania spółdzielczego między członkiem innej spółdzielni lub innego dysponenta wymaga jego zgody.

3. Celem dokonania zamiany członek Spółdzielni jest zobowiązany do uregulowania należności wobec Spółdzielni

4. Zarząd Spółdzielni ustala wysokość wkładu wniesionego przez członka, stosownie do § 47 statutu.

5. Osoby zainteresowane zamianą są zobowiązane do wpłaty kosztów zamiany w wysokości określonej przez Zarząd Spółdzielni


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na indywidualny rachunek bankowy lub wpłacać gotówką bez prowizji we wszystkich placówkach pocztowych.
Numery rachunków bankowych:

PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786

Bank Pocztowy
89 1320 1999 2309 9795 2000 0001