Statut

Dział VIII - Przeniesienie własności lokali

§ 81

Spółdzielnia zawiera umowę o przeniesienie własności lokalu na pisemne żądanie członka, któremu przysługuje:
-spółdzielcze lokatorskie prawo do lokalu mieszkalnego,
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu mieszkalnego,
-spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu użytkowego,
-spółdzielcze własnościowe prawo do garażu,
ponadto na pisemne żądanie:
a.najemcy pracowni wykorzystywanej przez twórcę do prowadzenia działalności w dziedzinie kultury i sztuki,
b.najemcy lokalu użytkowego lub garażu, jeżeli poniósł on pełne nakłady na budowę lokalu.

§ 82

1.W związku z przeniesieniem własności spółdzielczego prawa do lokalu członek Spółdzielni jest zobowiązany do :
poniesienia kosztów dotyczących sporządzenia umowy w formie aktu notarialnego, określeniem wartości rynkowej lokalu, założeniem księgi wieczystej dla lokalu, wpłaty wymaganych przez Spółdzielnię należności tytułem przeniesienia własności w terminie 2 miesięcy od powiadomienia o warunkach finansowych przeniesienia własności.

§ 83

Spółdzielnia rozpatruje wniosek oraz podejmuje czynności przygotowawcze związane z przeniesieniem własności w terminie nie dłuższym niż 3 miesiące od uzyskania od członka wszystkich wymaganych dokumentów.


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na wybrany rachunek bankowy lub wpłacać bez prowizji w Banku Spółdzielczym przy ul. Kamiennej 43B.
Numery rachunków bankowych:
PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786
PEKAO S.A. I O/LUBIN
23 1240 1486 1111 0000 2526 1107