Statut

Dział IX - Podział Spółdzielni

§ 84

Podziału Spółdzielni mogą domagać się członkowie, których prawa i obowiązki majątkowe są związane z wyodrębnioną organizacyjnie jednostką Spółdzielni albo częścią jej mienia, nadającą się do takiego wyodrębnienia.

§ 85

1. Członkowie, o których mowa w § poprzedzającym są zobowiązani do podjęcia zwykłą większością głosów uchwałę obejmującą żądanie zwołania przez Zarząd Walnego Zgromadzenia.

2. Zarząd Spółdzielni jest zobowiązany niezwłocznie przygotować dokumenty niezbędne do podjęcia stosownej uchwały.

3. Walne Zgromadzenie podejmuje uchwałę, na mocy, której z określonej jednostki organizacyjnej albo części majątku Spółdzielni zostanie utworzona nowa spółdzielnia. Uchwała odmawiająca podziału może być uzasadniona ważnymi interesami gospodarczymi dotychczasowej Spółdzielni lub istotnymi interesami jej członków.

§ 86

Wskutek podziału Spółdzielni na powstającą spółdzielnię przechodzą z chwilą jej zarejestrowania w Krajowym Rejestrze Sądowym, składniki majątkowe wynikające z planu podziału oraz prawa i zobowiązania.

Za zobowiązania powstałe przed podziałem Spółdzielnia dotychczasowa i nowo powstała odpowiadają solidarnie
 


Spółdzielnia Mieszkaniowa "Ustronie IV"
59-300 Lubin
ul.: Kamienna 5

www: www.ustronie4.lubin.pl

Zapraszamy w godzinach:

Poniedziałek: 7.00 - 15.00
Wtorek: 9.00 - 17.00
Środa - Piątek: 7.00 - 15.00

Pogotowie Techniczne Spółdzielni:

od 15.00 - 7.00
(wtorek od 17.00 - 7.00)
i dni wolne od pracy całą dobę

telefon: 660-619-332


Opłaty na rzecz Spółdzielni można dokonywać przelewem na wybrany rachunek bankowy lub wpłacać bez prowizji w Banku Spółdzielczym przy ul. Kamiennej 43B.
Numery rachunków bankowych:
PKO BP I O/LEGNICA
11 1020 3017 0000 2402 0020 3786
PEKAO S.A. I O/LUBIN
23 1240 1486 1111 0000 2526 1107